Rekru­tacja uzu­peł­ni­a­jąca — ter­min składa­nia doku­men­tów 2018.11.13, godz­ina 13:00

Jeśli jesteś stu­den­tem czterech ostat­nich semes­trów studiów pier­wszego (stu­dia dzi­enne i zaoczne) stop­nia kierunku Infor­matyka możesz zostać uczest­nikiem projektu.

Aby zostać uczest­nikiem należy:

 1. Zapoz­nać się z Reg­u­laminem uczest­nictwa w projekcie
 2. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać For­mu­larz zgłoszeniowy uczest­nika pro­jektu wraz z załącznikami
 3. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Anki­etę bada­nia motywacji
 4. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Oświad­cze­nie o przetwarza­niu danych osobowych
 5. Osoby niepełnosprawne wypeł­ni­ają dodatkowo oświad­cze­nie o niepełnosprawności
 6. Przynieść do Punktu Kwal­i­fika­cyjnego pod­pisane dokumenty.

Doku­menty można pobrać w zakładce Doku­menty do pobrania

Punktu Kwal­i­fika­cyjny - Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. ul. Prof. Z. Szafrana 2 pok. 13, Zielona Góra. Stanowisko przyj­mu­jące zgłoszenia zostanie oznac­zone tablicą informacyjną.

Pra­cownik Punktu: Pani mgr Mał­gorzata Szulim

Godziny otwar­cia: 9:0013:00.

Aby zostać uczest­nikiem należy:

 1. Zapoz­nać się z Reg­u­laminem uczest­nictwa w projekcie
 2. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać For­mu­larz zgłoszeniowy uczest­nika pro­jektu wraz z załącznikami
 3. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Anki­etę bada­nia motywacji
 4. Osoby niepełnosprawne wypeł­ni­ają dodatkowo oświad­cze­nie o niepełnosprawności
 5. Przynieść do Punktu Kwal­i­fika­cyjnego pod­pisane dokumenty.

Doku­menty można pobrać w zakładce Doku­menty do pobrania

Punktu Kwal­i­fika­cyjny - Biuro Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. ul. Prof. Z. Szafrana 2 pok. 13, Zielona Góra. Stanowisko przyj­mu­jące zgłoszenia zostanie oznac­zone tablicą informacyjną.

Pra­cownik Punktu: Pani mgr Mał­gorzata Szulim

Godziny otwar­cia: 9:0013:00.

Uwaga !! Biuro Dziekana jest w pokoju 12.