Automatyka i Robotyka

  • Posi­ada wiedzę z zakresu pro­jek­towa­nia, real­iza­cji i eksploat­acji inteligent­nych sys­temów steru­ją­cych obiek­tami prze­mysłowymi, prze­b­ie­gami pro­cesów tech­no­log­icznych, jakoś­cią pro­dukcji i bez­pieczeńst­wem budynków;
  • Posi­ada wiedzę i umiejęt­ności z zakresu tech­niki reg­u­lacji, infor­matyki, metrologii, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, mechaniki i metod sztucznej inteligencji potrzebne do pro­jek­towa­nia oraz eksploat­acji układów automatyki i robo­t­yki przemysłowej;
  • Potrafi wyko­rzys­tać nowoczesne narzędzia infor­maty­czne w pro­jek­towa­niu układów sterowa­nia, diag­nos­tyki, wiz­ual­iza­cji i nad­zoru różnorod­nych pro­cesów technologicznych;
  • Jest przy­go­towany do zro­bo­t­y­zowa­nia prostych pro­cesów tech­no­log­icznych poprzez dobranie typu rob­ota oraz jego układu sterowa­nia, oraz napisanie pro­gramu sterowa­nia inte­gru­jącego rob­ota z innymi układami automatyki i otoczeniem;
  • Potrafi anal­i­zować i pro­jek­tować sys­temy wbu­dowane w sys­temach robo­t­yki, kon­strukc­jach pojazdów, naw­igacji i teleko­mu­nikacji, a także w elek­tron­ice domowej i użytkowej;
  • Potrafi pro­jek­tować i wdrażać zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i montażu;
  • Umie zapro­jek­tować i zre­al­i­zować sys­tem automatyki prze­mysłowej z wyko­rzys­taniem mikrokon­trol­erów i sieci komputerowych.