Automatyka i Robotyka

Absol­went spec­jal­ności Automatyka Prze­mysłowa jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia i eksploat­acji zau­tomaty­zowanych układów napę­dowych w nowoczes­nych fir­mach pro­duku­ją­cych lub dostar­cza­ją­cych sprzęt automatyki, pro­jek­tu­ją­cych lub eksploatu­ją­cych prze­mysłowe układy automatyki, oraz kon­stru­u­ją­cych sys­temy pomi­arowe na potrzeby automatyza­cji i robotyzacji.