Elek­tron­ika i Telekomunikacja

O kierunku

Stu­dia na kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja zapew­ni­ają przy­go­towanie absol­wen­tów do prowadzenia sze­roko rozu­mi­anej dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki. Absol­wenci studiów naby­wają wiedzę teo­re­ty­czną i umiejęt­ności prak­ty­czne niezbędne do pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, wdraża­nia i eksploat­acji układów, urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych oraz sys­temów, sieci i usług tele­in­for­maty­cznych. Absol­wenci potrafią pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować urządzenia elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej. Potrafią pro­jek­tować i admin­istrować sieci tele­in­for­maty­czne. Są przy­go­towani do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług.

doc. dr inż. Emil Michta

Dlaczego warto stu­diować

 • Stu­dia pozwalają real­i­zować zain­tere­sowa­nia oraz posz­erzyć wiedzę z różnych obszarów elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej, współczes­nych układów i sys­temów tele­in­for­maty­cznych, tech­nik informacyjno-​pomiarowych oraz przetwarza­nia danych.
 • Zapew­ni­amy absol­wen­tom przy­go­towanie do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług.
 • Ofer­u­jemy zdoby­cie niezbęd­nej wiedzy i umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, eksploat­acji, testowa­nia i obsługi ser­wisowej układów, urządzeń oraz sys­temów elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
 • Nabywa się umiejęt­ności wyko­rzys­ta­nia niezbęd­nych w prak­tyce inżynier­skiej kom­put­erowych narzędzi wspomagających.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Aparatura Elek­tron­iczna

Pro­gram spec­jal­ności Aparatura Elek­tron­iczna opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy w przed­siębiorstwach, w których wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia lub eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych, jak i tele­in­for­maty­cznych. W szczegól­ności spec­jal­ność Aparatura Elek­tron­iczna przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności: pro­jek­towa­nia, kon­struowa­nia i opro­gramowa­nia urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych real­i­zowanych z zas­tosowaniem układów anal­o­gowych, cyfrowych i w tech­nice mieszanej, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji sys­temów do przetwarza­nia, stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i tech­nologii inter­ne­towych w aparaturze elek­tron­icznej, posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, posługi­wa­nia się nowoczes­nymi narzędzi­ami pro­gramowymi do kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD), pro­jek­towa­nia prze­wodowych i bezprze­wodowych sys­temów pomiarowo-​sterujących.

Elek­tron­ika Prze­mysłowa

Pro­gram spec­jal­ności Elek­tron­ika Prze­mysłowa opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów posi­ada­ją­cych wiedzę ogólną, kierunk­ową oraz spec­jal­noś­ciową obe­j­mu­jącą zagad­nienia doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii i ich zas­tosowa­nia w układach zasi­la­nia urządzeń teleko­mu­nika­cyjnych, automatyki prze­mysłowej i budynkowej (BMS, HAN) oraz pro­gramowa­nia sterown­ików PLC, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (EMC) urządzeń elek­tron­icznych, kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD) oraz narzędzi infor­maty­cznych stosowanych w elek­tron­ice prze­mysłowej. Po ukończe­niu studiów absol­went: może pra­cować przy eksploat­acji urządzeń elek­trycznych i elek­tron­icznych, zna zasady budowy układów zasi­la­nia w teleko­mu­nikacji oraz fil­trów zakłóceń elek­tro­mag­ne­ty­cznych, a także racjon­alne warunki ich stosowa­nia, zna pod­stawy pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów i pro­ce­sorów syg­nałowych oraz pod­stawy metod cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, zna zasady budowy układów cyfrowej telewizji, elek­troakustyki oraz elek­tron­icznej aparatury medy­cznej, zna warunki bez­piecznego użytkowa­nia energii elek­trycznej oraz posi­ada wiedzę eko­nom­iczną doty­czącą racjon­al­nej gospo­darki energią elektryczną.

Tele­in­for­matyka

Pro­gram spec­jal­ności Tele­in­for­matyka opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy u oper­a­torów sieci tele­in­for­maty­cznych, a także w różnego rodzaju fir­mach przy eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych jak i tele­in­for­maty­cznych. Spec­jal­ność Tele­in­for­matyka przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, a w szczegól­ności pro­ce­sorów syg­nałowych i elek­tron­icznych układów scalonych do real­iza­cji poszczegól­nych bloków sys­temów tele­in­for­maty­cznych, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji sys­temów do przetwarza­nia i prze­chowywa­nia infor­ma­cji audiow­iz­ual­nych oraz narzędzi pro­gramowych tech­nik mul­ti­me­di­al­nych, stosowa­nia tech­nologii inter­ne­towych obe­j­mu­ją­cych w szczegól­ności inter­ne­towe bazy danych, sieci kom­put­erowe, usługi webowe, pro­jek­towanie i zarządzanie sieci­ami bezprze­wodowymi, pro­jek­towanie i admin­istrowanie sys­temami tele­in­for­maty­cznymi, pro­jek­towanie i admin­istrowanie sys­temami bez­pieczeństwa sieciowego oraz zarządza­nia usługami teleinformatycznymi.

Infor­ma­cje szczegółowe

Paki­ety infor­ma­cyjne dla pozostałych lat zna­j­dują się w zakładce Dziekanat/​Programy Studiów/​Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja.

Stanowiska pracy

 • Elek­tronik.
 • Tele­in­for­matyk.
 • Pro­jek­tant sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
 • Kon­sul­tant usług teleinformatycznych.
 • Insta­la­tor sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
 • Ser­wisant sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
 • Doradca w zakre­sie doboru i rozbu­dowy sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych i teleinformatycznych.

Miejsca pracy

 • Prze­mysł lub firmy o pro­filu elek­tron­icznym i tele­in­for­maty­cznym zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem, insta­lacją lub użytkowaniem urządzeń elek­tron­icznych, sys­temów pomi­arowo — steru­ją­cych i sieci teleinformatycznych.
 • Przed­siębiorstwa pro­duku­jące sprzęt dla potrzeb układów lub sys­temów automatyki i elek­tron­iki prze­mysłowej, spec­jal­isty­cznej aparatury pomi­arowo– steru­jącej a także w małych i śred­nich fir­mach ofer­u­ją­cych usługi tele­in­for­maty­czne, w tym usługi łączności prze­wodowej i bezprzewodowej.
 • Oper­a­torzy sys­temów i sieci teleinformatycznych.
 • Usłu­gowe zakłady elektroniczne.
 • Ośrodki wyko­rzys­tu­jące spec­jal­isty­czną aparaturę lub sys­temy pomi­arowo – sterujące.
 • Prowadze­nie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie pro­jek­towa­nia, pro­dukcji lub eksploat­acji oraz ser­wisu sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych oraz teleinformatycznych.

Syl­wetka absol­wenta

 • Potrafi pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować inteligentną aparaturę pomi­arowo — sterującą.
 • Potrafi pro­jek­tować i kon­fig­urować sys­temy pomiarowo-​sterujące.
 • Potrafi pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować urządzenia ener­goelek­tron­iki przemysłowej.
 • Potrafi pro­jek­tować i admin­istrować sieci teleinformatyczne.
 • Potrafi korzys­tać z pro­fesjon­al­nego opro­gramowa­nia inżynierskiego.