Kon­fer­encje

His­to­ria orga­ni­zowanych kon­fer­encji

Rok 2016

1th Euro­pean Doc­toral Work­shop on Engi­neer­ing Appli­ca­tions and Chal­lenges, ENAC2016,1617 czer­wca 2016 r., Zielona Góra
Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i w Prze­myśle — SP2016, 1215 czer­wca 2016 r., Łagów Lubuski

Rok 2015

 • Inter­na­tional School on Non­si­nu­soidal Cur­rents and Com­pen­sa­tion — ISNCC 2015, 1518 czer­wca 2015, Łagów Lubuski (IME) www​.isnc​c2015​.ime​.uz​.zgora​.pl
 • XLVII Międzyuczel­ni­ana Kon­fer­encja Metrologów — MKM 2015, 0609 wrześ­nia 2015, Łagów Lubuski, Zielona Góra (IME) www​.mkm2015​.ime​.uz​.zgora​.pl
 • Inter­na­tional Work­shop on Design and Analy­sis of Embed­ded Sys­tems in the Fed­er­ated Con­fer­ence on Soft­ware Devel­op­ment and Object Tech­nolo­gies (SDOT 2015), Žilina, Slo­va­kia, Novem­ber 1920 (IME) www​.daes​.iie​.uz​.zgora​.pl

Rok 2014

 • VIII Kon­fer­encja Naukowo-​Techniczna Innowa­cyjne Mate­ri­ały i Tech­nolo­gie w Elek­trotech­nice Nauka dla prze­mysłu, Prze­mysł dla nauki. i-​MITEL 2014, 911 kwiet­nia 2014, Lub­niewice, ul. Ratus­zowa 3, Hotel Woiński Spa****(IIE)
 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS14 (IIiE) – 912 czer­wca 2014, Karpacz (IIiE) knws​.uz​.zgora​.pl
 • X Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i Prze­myśle — SP14 (IME)
 • Inter­na­tional Work­shop on Design and Analy­sis of Embed­ded Sys­tems in The 8th FTRA Inter­na­tional Con­fer­ence on Mul­ti­me­dia and Ubiq­ui­tous Engi­neer­ing (MUE 2014), Zhangji­a­jie, China, May 2931 (IIE) www​.daes​.iie​.uz​.zgora​.pl

Rok 2013

 • XI CONFERENCE-​SEMINAR „Inter­na­tional School on Non­si­nu­soidal Cur­rents and Com­pen­sa­tion”. ISNCC 2013, 1821 June 2013, Zielona Góra, Poland; (IIE)
 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS13 (IIE) – 1013 czer­wca 2013, Łagów; (IIiE)
 • Diag­nos­tyka Pro­cesów i Sys­temów, DPS13, Łagów, Pol­ska, 2013 (ISSI)
 • Model-​Oriented Data Analy­sis and Opti­mum Design, mODa 10, Łagów Lubuski, Pol­ska, 2013 (ISSI)

Rok 2012

 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS12 (IIE) – 1617 maj 2012, Przylep k/​Zielonej Góry (IIiE)
 • IX Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i Prze­myśle — SP12 (IME)

Rok 2011

 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS11 (IIE) – 710 czer­wca 2011, Karpacz (IIiE)

Rok 2010

 • VI Lubuska Kon­fer­encja Naukowo-​Techniczna Innowa­cyjne Mate­ri­ały i Tech­nolo­gie w Elek­trotech­nice, i-​MITEL 2010; 2123 kwiet­nia 2010, Przyłęsko k. Gor­zowa Wlkp. (IIE)
 • Inter­na­tional School on Non­si­nu­soidal Cur­rents and Com­pen­sa­tion 2010 (ISNCC 2010); Łagów, 1518 czer­wca 2010; (IME, IIE)
 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS10 (IIE) – 711 czer­wca 2010, Świnou­jś­cie (IIiE)
 • VIII Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i Prze­myśle — SP10 (IME)

Rok 2009

 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS09 (IIE) – 3-​5czerwca 2009, Rydzyna /​Leszna, (IIiE)
 • Advanced Con­trol and Diag­no­sis, ACD, Zielona Góra, Pol­ska, 2009 (ISSI)

Rok 2008

 • Inter­na­tional School on Non­si­nu­soidal Cur­rents and Com­pen­sa­tion (ISNCC 2008); Łagów, 1013 czer­wca 2008; (IIE)
 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS08 (IIE) – 2326 czer­wca 2008, Szk­larska Poręba, (IIiE)
 • VII Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i Prze­myśle — SP08 (IME)

Rok 2007

 • The 5th Inter­na­tional Con­fer­ence CPE 2007 Com­pat­i­bil­ity in Power Elec­tron­ics, Gdańsk, 29.0501.06. 2007 (IIE);
 • Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS07 (IIE) – 2225 maj 2007, Szk­larska Poręba (IIiE)
 • Diag­nos­tyka Pro­cesów i Sys­temów, DPS07, Słu­bice, Pol­ska, 2007 (ISSI)


Rok 2006

 • I Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja dla Młodych Naukow­cow z dziedziny infor­matyki, sterowa­nia, elek­trotech­niki i teleko­mu­nikacji, ICYR, 2006 (WEIT)
 • VIII Kon­fer­encja — szkoła „Elek­trotech­nika — Prądy Niesi­nu­soidalne „, EPN 2006 (IE, IME)
 • Kra­jowa III Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS06 (IIE)
 • 3rd Inter­na­tional IFAC Work­shop on Discrete-​Event Sys­tem Design — DESDes’06 (IIE)
 • Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i Prze­myśle — SP06 (IME)

Rok 2005

 • 4th Inter­na­tional Work­shop „Com­pat­i­bil­ity in Power Elec­tron­ics”, CPE 2005 (IE)
 • II Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowa „Infor­matyka sztuka czy rzemiosA?o” oraz Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS05 (IIE)
 • Międzyuczel­ni­ana Kon­fer­encja Metrologów MKM 2005 (IME)

Rok 2004

 • IV Między­nar­o­dowe Warsz­taty Kom­paty­bil­ności w elek­troen­er­getyce, CPE 2004 (IE)
 • 2. Między­nar­o­dowe Warsz­taty Pro­jek­towanie Sys­temów Cyfrowych, DESDes’04 (IIE)
 • Warsz­taty Szkole­niowe Insty­tutu Infor­matyki i Elek­tron­iki, KNWS04, oraz region­alna Kon­fer­encja Naukowa Infor­matyka — sztuka czy rzemiosło (IIE)
 • Kra­jowa V Kon­fer­encja Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i w Prze­myśle — SP04 (IME)
  Między­nar­o­dowa VII Szkoła-​Konferencja Elek­trotech­nika — Prądy Niesi­nu­soidalne, EPN 2004 (IME, IE)
 • Między­nar­o­dowe 5. Warsz­taty Damadics nt. Inte­gracji jakościowych/​ilościowych metod detekcji uszkodzeń. Prezen­tacja koń­cowych wyników. (ISSI)

Rok 2003

 • Między­nar­o­dowe Warsz­taty nt. Kom­paty­bil­ność w ener­goelek­tron­ice, CPE 2003 (IE)
 • Między­nar­o­dowe 27 Warsz­taty IFAC/​IFIP/​IEEE nt. Pro­gramowa­nia sys­temów czasu rzeczy­wis­tego, WRTP2003 (IIE)
 • VI Kra­jowa Kon­fer­encja Algo­rytmy Ewolucyjne i Opty­mal­iza­cja Glob­alna (ISSI)

Rok 2002

 • Repro­gramowalne Układy Cyfrowe (IIE)
 • VI Szkoła-​Konferencja Elek­trotech­nika Prądy Niesi­nu­soidalne (IE, IME)
 • IV Kon­fer­encja Naukowa Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i w Prze­myśle (IME)
 • XIV Kra­jowa Kon­fer­encja Automatyki (ISSI)

Rok 2001

 • Inter­na­tional Work­shop on Dis­crete — Event Sys­tem Design, DESDes’01 (IIE)
 • Repro­gramowalne Układy Cyfrowe (IIE)
 • Power Elec­tron­ics Devices Com­pat­i­bil­ity (IE)
 • V Kra­jowa Kon­fer­encja Naukowo-​Techniczna Diag­nos­tyka Pro­cesów Prze­mysłowych (ISSI)

Rok 2000

 • Repro­gramowalne Układy Cyfrowe (IIE)
 • Nowoczesne rozwiąza­nia urządzeń oświ­etle­niowych (IE)
 • V Szkoła-​Konferencja Elek­trotech­nika Prądy Niesi­nu­soidalne (IME, IE)
 • III Kon­fer­encja Naukowa Sys­temy Pomi­arowe w Bada­ni­ach Naukowych i w Prze­myśle (IME)
 • Math­e­mat­i­cal The­ory of Net­works & Sys­tems (ISSI)
 • Sci­ences Research Edu­ca­tion (ISSI)
 • The Sec­ond Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional (nD) Sys­tems (ISSI)

Rok 1999

 • Repro­gramowalne Układy Cyfrowe (IIE)
 • V Między­nar­o­dowa Kon­fer­encja SIET-​99 (IIE)
 • Computer-​Aided Design of Dis­crete Devices (IIE)
 • Power Elec­tron­ics Devices Com­pat­i­bil­ity (IE)
 • Repro­gramowalne Układy Cyfrowe (ISSI)