Lab­o­ra­to­ria badawcze

Baza lab­o­ra­to­ryjna dla dzi­ałal­ności naukowej

  • Lab­o­ra­to­rium Środowiskowe Kom­paty­bil­ności Elektromagnetycznej,
  • Lab­o­ra­to­rium Nowoczes­nych Metod i Tech­nik Pomiarowych,
  • Lab­o­ra­to­rium Cyfrowego Przetwarza­nia Syg­nałów i Pro­ce­sorów Sygnałowych,
  • Lab­o­ra­to­rium Układów Energoelektronicznych,
  • Lab­o­ra­to­rium CAD Sys­temów Cyfrowych,
  • Lab­o­ra­to­rium Kom­put­erowych Sys­temów Sterowania,
  • Lab­o­ra­to­rium Tech­nik Multimedialnych,
  • Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Informacyjnych,
  • Lokalna Akademia CISCO.