Aktu­al­ności

Uczel­nie part­ner­skie

Współpraca z ośrod­kami naukowymi w kraju i za granicą odzwier­ciedla duży potenc­jał naukowy i akty­wność pra­cown­ików Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Aktu­al­nie koop­er­acja real­i­zowana jest z około 50 jed­nos­tkami. Polega ona głównie na prowadze­niu wspól­nych badań naukowych oraz pub­likowa­niu uzyskanych wyników w postaci mono­grafii oraz artykułów w cza­sopis­mach i mate­ri­ałach kon­fer­en­cyjnych. Bada­nia niejed­nokrot­nie real­i­zowane są w ramach wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych. Współpracy sprzy­jają reg­u­larne kon­takty i obus­tronna wymi­ana dok­toran­tów oraz pra­cown­ików naukowych.

Akty­wna współpraca pra­cown­ików wydzi­ału z przed­staw­icielami innych uczelni z kraju i zagranicy prze­jawia się również we wspól­nym orga­ni­zowa­niu sesji spec­jal­nych i kon­fer­encji naukowych. Pra­cown­icy jed­nos­tki często proszeni są o recen­zowanie rozpraw dok­tors­kich oraz wniosków o nadanie stop­nia dok­tora habil­i­towanego i tytułu profesora.

Pośród najważniejszych ośrod­ków naukowych z zagranicy, z którymi prowad­zona jest współpraca, należy wymienić następujące:

Chiny:

 • School of Automa­tion — China Uni­ver­sity of Geo­sciences, Wuhan,
 • Depart­ment of Mechan­i­cal Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Hong Kong, Hong Kong,
 • Esto­nia:
 • Depart­ment of Elec­tri­cal Power Engi­neer­ing and Mecha­tron­ics — Tallinn Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Tallinn,

Francja:

 • Research Cen­ter for Auto­matic Con­trol of Nancy (CRAN) — Uni­ver­sity of Lor­raine, Nancy,
 • Grad­u­ate School of Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Angers, Angers,
 • Lab­o­ra­tory of Com­puter Sci­ence and Auto­matic Con­trol for Sys­tems — Uni­ver­sity of Poitiers, Poitiers,

Hisz­pa­nia:

 • Power Elec­tri­cal and Elec­tronic Sys­tems Research Group — Uni­ver­sity of Extremadura, Badajoz,
 • Depart­ment of Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Valen­cia, Walencja,
 • Depart­ment of Auto­matic Con­trol — Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Cat­alo­nia, Barcelona,

Holan­dia:

 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing, Math­e­mat­ics & Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Twente, Enschede,

Kanada:

 • Depart­ment of Com­puter Sci­ence and Soft­ware Engi­neer­ing — Con­cor­dia Uni­ver­sity, Montreal,

Niemcy:

 • Chair of Energy Dis­tri­b­u­tion and High Volt­age Engi­neer­ing — Bran­den­burg Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy (BTU), Cottbus,
 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing — Helmut-​Schmidt-​University/​University of the Fed­eral Armed Forces Ham­burg, Hamburg,
 • Fac­ulty of Elec­tri­cal Engi­neer­ing and Infor­ma­tion Tech­nolo­gies — Tech­nis­che Hochschule Mittelhessen/​University of Applied Sci­ences, Giessen,
 • IHP GmbH — Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​lnstitut fur inno­v­a­tive, Frank­furt n. Odrą,
 • Fac­ulty of Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Hagen, Hagen,
 • Chair of Mecha­tron­ics — Uni­ver­sity of Ros­tock, Rostock,
 • Fac­ulty of Mechan­i­cal Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Applied Sci­ences Ravensburg-​Weingarten, Wein– garten,
 • Fac­ulty of Math­e­mat­ics — Chem­nitz Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Chemnitz,

Por­tu­galia:

 • Depart­ment of Elec­tri­cal Engi­neer­ing — Nova Uni­ver­sity of Lis­bon, Lizbona,
 • Depart­ment of Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Minho, Braga,

Rosja:

 • Depart­ment of Math­e­mat­ics — R.E. Alek­seev Nizhny Nov­gorod State Tech­ni­cal Uni­ver­sity, Niżny Nowogród,
 • Krasovskiy Insti­tute of Math­e­mat­ics and Mechan­ics, Ural Branch of the Russ­ian Acad­emy of Sci­ences, Jekaterynburg,

Ukraina:

 • Kharkiv National Uni­ver­sity of Radio­elec­tron­ics, Charków,
 • Donetsk National Tech­ni­cal Uni­ver­sity, Donieck,

Wielka Bry­ta­nia:

 • Cen­tre for Power Engi­neer­ing — Cran­field Uni­ver­sity, Cranfield,
 • Depart­ment of Elec­tri­cal and Elec­tronic Engi­neer­ing — Uni­ver­sity of Not­ting­ham, Nottingham,
 • School of Elec­tron­ics and Com­puter Sci­ence — Uni­ver­sity of Southamp­ton, Southampton.

Wielo­let­nia współpraca z kra­jowymi ośrod­kami naukowymi ma charak­ter dynam­iczny i wieloobszarowy.

Do najważniejszych kra­jowych insty­tucji part­ner­s­kich wydzi­ału należą następujące:

Akademia Górniczo-​Hutnicza w Krakowie:

 • Kat­e­dra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Kat­e­dra Ener­goelek­tron­iki i Automatyki Sys­temów Przetwarza­nia Energii,

Euro-​Centrum Park Prze­mysłowy w Katowicach,

Główny Urząd Miar w Warszawie,

Insty­tut Elek­trotech­niki w Warszawie:

 • Zakład Przek­sz­tałt­ników Mocy,

Insty­tut Badaw­czy w Warszawie:

 • Insty­tut Energetyki,

Politech­nika Częstochowska:

 • Insty­tut Inteligent­nych Sys­temów Informatycznych,

Politech­nika Gdańska:

 • Kat­e­dra Ener­goelek­tron­iki i Maszyn Elektrycznych,
 • Kat­e­dra Sys­temów Decyzyjnych i Robotyki,

Politech­nika Łódzka:

 • Insty­tut Automatyki,
 • Kat­e­dra Mikroelek­tron­iki i Tech­nik Informatycznych,

Politech­nika Poznańska:

 • Insty­tut Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
 • Insty­tut Informatyki,
 • Insty­tut Tech­nologii i Inżynierii Chemicznej,

Politech­nika Śląska:

 • Insty­tut Automatyki,
 • Insty­tut Elek­troen­er­getyki i Sterowa­nia Układów,
 • Insty­tut Elektroniki,
 • Insty­tut Informatyki,
 • Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Automatyki,

Politech­nika Warszawska:

 • Insty­tut Automatyki i Infor­matyki Stosowanej,
 • Insty­tut Automatyki i Robotyki,
 • Insty­tut Radioelek­tron­iki i Tech­nik Multimedialnych,
 • Insty­tut Sterowa­nia i Elek­tron­iki Przemysłowej,
 • Insty­tut Telekomunikacji,

Politech­nika Wrocławska:

 • Kat­e­dra Automatyki, Mecha­tron­iki i Sys­temów Sterowania,
 • Kat­e­dra Energoelektryki,
 • Kat­e­dra Informatyki,
 • Kat­e­dra Infor­matyki Technicznej,

Pol­ska Akademia Nauk w Warszawie:

 • Insty­tut Badań Systemowych,

Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie:

 • Insty­tut Automatyki Przemysłowej.

Fes­ti­wal Nauki 2017 na WIEA

W dni­ach 4 i 5 czer­wca 2017 roku odbył się kole­jny Fes­ti­wal Nauki na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Tegoroczna kon­cepcja zakładała, że w drugi dzień fes­ti­walu goś­cie zapoz­nają się z ofertą przy­go­towaną na poszczegól­nych wydzi­ałach.
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odwiedz­iło ponad czterystu gości. Przed­szko­laki, uczniowie szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z dużym zain­tere­sowaniem uczest­niczyli w 18 pokazach przy­go­towanych przez pra­cown­ików naukowo-​dydaktycznych naszego wydzi­ału. Różnorod­ność treści i form zajęć spraw­iły, że każdy znalazł dla siebie coś interesującego.

Przy­go­towane pokazy miały różne charak­tery, w więk­szości w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów. Kierowane były do różnych grup odbior­ców. Najwięk­szym powodze­niem cieszyły się pokazy: „Roboty i sterown­iki w pro­ce­sie prze­mysłowym”, prowad­zony przez dr inż. Pawła Majdzika, „Bezprze­wodowe sieci sen­sorowe w nauce i zabawie”, prowad­zonego przez dr inż. Pio­tra Powroźnika, „Sterowanie ciężarówką na pod­stawie obrazu z kamery”, prowad­zonego przez dr inż. Elż­bi­etę Kawecką i dr inż. Pio­tra Mroza oraz „Współczesne metody real­iza­cji brył przestrzen­nych”, prowad­zonego przez dr inż. Grze­gorza Andrze­jew­skiego i dr inż. Kamila Mielcarka.

Starsi uczest­niczy Fes­ti­walu intere­sowali się zagad­nieni­ami nowoczes­nej infor­matyki oraz automatyką prze­mysłową. Uczest­niczyli oni w pokazach: „Rzeczy­wis­tość jest tylko iluzją? – Nowoczesne tech­niki AR i VR w reklamie” dr inż. Andrzeja Cza­jkowskiego, „Wirtu­al­iza­cja sys­temów oper­a­cyjnych” dr inż. Błażeja Cichego, „Gry kom­put­erowe - Na początku było tylko 2D” prezen­towanym przez dr inż. Marka Saw­er­waina, „Google Ana­lyt­ics — Jak zostać inter­ne­towym wróżbitą” dr inż. Prze­mysława Jacewicza, „Cyfrowa Ciem­nia” dr inż. Łukasza Hład­owskiego, „Nowoczesne sys­temy kontrolno-​sterujące” prezen­towanym przez stu­den­tów koła naukowego O2UZ, „Pogadaj z robotem”, jaki prowadził dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ oraz „Sterown­iki PLC — świat prze­mysłu 4.0″ prezen­towany przez dr inż. Mał­gorzatę Kołopieńczyk.

Zain­tere­sowanie wzbudzały również pokazy: „Skąd wziąć aktu­alny czas — syn­chro­niza­cja zegara elek­tron­icznego z wzorcem czasu” dr inż. Mirosława Kozioła, „Inteligentne zarządzanie energią SMART-​domu” dr inż. Grze­gorza Bazy­dło, „Świat dźwięku cyfrowego” dr hab. inż. Krzysztofa Soza­ńskiego, „Bez­pieczeństwo w polu elek­tro­mag­ne­ty­cznym” dr inż. Pio­tra Leżyńskiego, „Wyład­owa­nia elek­tryczne” dr inż. Sła­womira Pio­ntka oraz „Oszczędzanie energii elek­trycznej bez wyrzeczeń – tech­nolo­gie i cieka­wostki” mgr inż. Szy­mona Wermińskiego.

Goś­cie Fes­ti­walu Nauki 2017 opuszcza­jący wydział żywili nadzieję na ponowne spotkanie z nauką w przyszłym roku.

dr inż. Piotr Mróz

Udział Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki w dniu otwartych drzwi IHP we Frank­fur­cie nad Odrą

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas dnia otwartych drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 10 wrześ­nia 2016 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w dniu otwartych drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym br. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP.

Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów, kierunk­ach badań. Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, którego celem było wprowadze­nie do świata bezprze­wodowych sieci sen­sorowych na przykładzie robotów mobil­nych. Pon­adto pod­czas pokazu przed­staw­ione zostały możli­wości zas­tosowa­nia bezprze­wodowych sieci sen­sorowych w nad­chodzą­cym świecie Inter­netu Rzeczy. Z kolei dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. Zwiedza­jący stoisko mieli zapewniony pełny kon­takt z prowadzą­cymi pokazy również w języku niemieckim, dzięki pomocy p. Adri­anny Brosławskiej, stu­dentce IV roku studiów stacjonarnych WIEA.

Stoisko UZ cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem osób, zarówno z Frank­furtu jak i ze Słu­bic, odwiedza­ją­cych w tym dniu siedz­ibę IHP. UZ otrzy­mał już zaprosze­nie na kole­jny dzień otwartych drzwi orga­ni­zowany przez IHP w 2017 roku.

Nagroda dla firmy Per­cep­tus

Pod­czas inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2016/​2017 Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ uhonorował firmę Per­cep­tus sp. z o. o. nagrodą za akty­wne wspieranie roz­woju zawodowego stu­den­tów. Warto przy­pom­nieć, iż w roku aka­demickim 2015/​2016 na WIEA zain­au­gurowano funkcjonowanie Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy w ramach, której odby­wały się wykłady i warsz­taty z zakresu infor­matyki i bez­pieczeństwa IT prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Per­cep­tus sp. z o. o. oraz part­nerów firmy. W poprzed­nich lat­ach podobną nagrodę otrzy­mały: IBM Pol­ska Sp. z o.o., UKE, Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., REC Pol­ska Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., ADB Pol­ska Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o..

Serdecznie grat­u­lu­jemy!