Aktu­al­ności

Inau­gu­racja Akademii ADB 2017

11 października 2017 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ofic­jal­nie zain­au­gurowana zostanie kole­jna edy­cja Akademii ADB 2017/​2018. Wykład inau­gu­ru­jący odbędzie się 11 października o godzinie 17:00 w sali A-​2 115.

Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, ze szczegól­nym skierowaniem do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów i młodych pra­cown­ików firm zielonogórs­kich o infor­ma­cje przy­datne po pod­ję­ciu pracy. Akademia składa się z serii wykładów „otwartych”, czyli takich, na które zaproszeni są wszyscy chętni: stu­denci oraz młodzi pra­cown­icy chcący przyśpieszyć wdroże­nie do prze­mysłu, oraz „zamknię­tych” warsz­tatów prowad­zonych w lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych WIEA (a.k.a. ADB Lab) (A-​2 s. 502).

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii ADB!

Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie WWW Akademii ADB oraz na pro­filu Face­book.

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​370141960073110​/

Ogólnopol­ski Tydzień Kari­ery

W najbliższy poniedzi­ałek 16 października br. rusza kole­jna edy­cja Ogólnopol­skiego Tygod­nia Kari­ery. To coroczna akcja Sto­warzyszenia Dorad­ców Szkol­nych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inic­jatyw i dzi­ałań na rzecz roz­woju porad­nictwa zawodowego.

Tegoroczna edy­cja OTK 2017 odbędzie się pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje tal­enty i moje kom­pe­tencje”. Wzorem lat ubiegłych Biuro Karier UZ przy­go­towało dla stu­den­tów ciekawy pro­gram, który dostępny jest na stronie www​.bk​.uz​.zgora​.pl .

Uroczysta Inau­gu­racja Roku Aka­demick­iego 2017/​2018

Dziekan i Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić stu­den­tów i pra­cown­ików na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2017/​2018

Uroczys­tość zaplanowano na dzień 9 października 2017 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50

Pro­gram Uroczys­tości Inau­gu­ra­cyjnej:
1. Pow­i­tanie Gości
2. Wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ
3. Imma­tryku­lacja
4. Wręcze­nie wyróżnień i dyplomów
5. Wys­tąpi­e­nie gości
6. Wykład inau­gu­ra­cyjny: dr hab. inż. Marcin Jar­nut pt.: „eMo­bil­ity — szanse i wyzwania”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Godziny dziekańskie.pdf)Godziny dziekańskie.pdf[ ]306 kB
Pobieranie pliku (Zaprosznie na Inaugurację.pdf)Zaprosznie na Inaugurację.pdf[ ]357 kB

Udział UZ w Dniu Otwartych Drzwi IHP we Frank­fur­cie nad Odrą

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki już po raz drugi reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas Dnia Otwartych Drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 9 wrześ­nia 2017 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w Dniu Otwartych Drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP oraz dużego zain­tere­sowa­nia stoiskiem UZ w poprzed­niej edy­cji tego przed­sięwz­ię­cia. Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów i kierunk­ach badań.

Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. W ramach pokazów zostały zaprezen­towane mod­ele bezprze­wodowo sterowanych samo­chodów SCA­NIA i MAN wraz z naczepami. Pojazdy te są wyposażone w układy steru­jące opra­cow­ane i wyko­nane przez stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Nato­mi­ast dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, pod­czas którego odwiedza­jący stanowisko mogli zapoz­nać się z wybranymi aspek­tami bezprze­wodowych sieci sen­sorowych zas­tosowanych do zdal­nego sterowa­nia rob­o­t­ami mobil­nymi. Możli­wości prezen­towanego sprzętu, służącego na co dzień do celów dydak­ty­cznych, przy­czyniły się do naw­iąza­nia dyskusji z uczest­nikami pokazu o nowoś­ci­ach tech­no­log­icznych. Rozważano m.in. jak zas­tosowanie Inter­netu Rzeczy mogłoby się przy­czynić do ułatwienia wykony­wa­nia codzi­en­nych czynności.

Pokazy cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Orga­ni­za­torzy zapowiedzieli, że Dzień Otwartych Drzwi IHP zostanie zor­ga­ni­zowany również w 2018 roku, a przed­staw­iciele IMEI zostali już zaproszeni do udzi­ału w nim.

Infor­ma­cja Rek­tora

Uprze­jmie infor­muję, że z okazji uroczys­tej Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego 2017/​2018 ustanaw­iam czas wolny od zajęć dydak­ty­cznych 3 pażdziernika 2017r. do godz. 14.00.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Komunikat_Rektora.pdf)Komunikat_Rektora.pdf[ ]46 kB

Zakończe­nie Akademii ADB 2016/​2017

W czwartek 22 czer­wca 2017 odbyło się uroczyste zakończe­nie kole­jnej już edy­cji Akademii ADB 2016/​2017, której zaję­cia real­i­zowane były na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W bieżącej edy­cji Akademii ADB stu­denci zbu­dowali i opro­gramowali od pod­staw dwa urządzenia: bezprze­wodową stację pogodową oraz ploter piszący. Akademię ADB ukończyło 28 osób i każdy z uczest­ników otrzy­mał dyplom jej ukończenia. Pon­adto ośmiu stu­den­tów otrzy­mało dyplom z wyróżnie­niem, są to: Karol Czer­nuszka, Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel, Bar­tosz Pacyński, Rafal Starzyn­ski, Mateusz Szarata, Mateusz Włosek, Mateusz Wuj­ciów. Dla dwóch szczegól­nie wyróż­ni­a­ją­cych się uczest­ników (Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel) firma ADB ufun­dowała roczne stype­n­dia. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za akty­wny udział w Akademii ADB. Po wręcze­niu dyplomów uczest­nicy Akademii świę­towali gra­jąc w krę­gle w Bowl­ing Club.
Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, zaś w sposób szczególny do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów o prak­ty­czne infor­ma­cje, przy­datne w pracy zawodowej. Zachę­camy do obser­wowa­nia pro­filu Akademii ADB w medi­ach społecznoś­ciowych oraz strony WWW Akademii.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej edy­cji Akademii ADB.

Do zobaczenia w następ­nym roku aka­demickim.
dr inż. Andrzej Popławski

KOMU­NIKAT

W związku z obchodami Jubileuszu 50-​lecia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaw­ieszam zaję­cia dydak­ty­czne w dniu 23 czer­wca 2017 roku.

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Właśnie dobiegła końca kole­jna edy­cja akademii orga­ni­zowanej przez zielonogórską firmę Per­cep­tus przy współpracy z naszym Wydzi­ałem.
W dniu 13 czer­wca 2017 r. odbył się ostatni wykład oraz ofic­jalne zakończe­nie II edy­cji akademii. W trak­cie zajęć prak­ty­cznych uczest­nicy warsz­tatów otrzy­mali cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nictwo oraz nabytą wiedzę.
Podob­nie jak w zeszłym roku, obecna edy­cja akademii obe­j­mowała cykl 7 rozbu­dowanych zajęć, prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich zdobyli cenną wiedzę z zakresu cyber bez­pieczeństwa w trak­cie wykładów oraz prak­ty­cznych warsz­tatów. Mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu end­point pro­tec­tion oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać od kuchni rozwiąza­nia ofer­owane przez wiodą­cych dostaw­ców w branży i samodziel­nie zarządzać infra­struk­turą bezpieczeństwa.

Zaję­cia prowad­zone w ramach akademii stanowią cenne uzu­pełnie­nie wiedzy naby­wanej na stu­di­ach. Uczest­nicy mieli możli­wość zyskać atrak­cyjne umiejęt­ności, które obec­nie są poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Akademia umożli­wia również rozpoczę­cie kari­ery w dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się sek­torze bez­pieczeństwa IT. Wyróż­ni­a­ją­cym się uczest­nikom zaofer­owano współpracę z firmą Perceptus.

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­jemy ukończenia akademii!

Stu­denci Biz­nesu Elek­tron­icznego na dniu otwartym firmy eobuwie​.pl

Biuro Karier Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wspól­nie z firmą eobuwie​.pl zapro­ponowało stu­den­tom kierunków: biznes elek­tron­iczny i logistyka, spotkanie w ramach Dnia Otwartego firmy (7 czer­wca br.). Pojechal­iśmy do Nowego Kisielina, gdzie mieści się siedz­iba główna przed­siębiorstwa eobuwie​.pl, obec­nie jed­nego z najwięk­szych w Polsce sklepów spec­jal­izu­ją­cych się w elek­tron­icznej sprzedaży obuwia i akce­soriów. Firma doce­niona wyróżnieni­ami takimi jak: Gazela Biz­nesu, e-​Diament Forbes & Onet, Dia­ment miesięcznika Forbes oraz przez redakcję Newsweeka w kat­e­gorii Firm rodzin­nych pokazała stu­den­tom cen­trum logisty­czne i mag­a­zynowe firmy oraz jak wygląda pro­ces elek­tron­icznej sprzedaży.

Stu­denci spotkali się z pra­cown­ikami firmy, którzy przed­staw­ili oferty pracy i prak­tyk w przed­siębiorstwie. Okazało się, że wielu z nich to absol­wenci i stu­denci UZ, reprezen­tu­jący najróżniejsze kierunki od infor­matyki zaczy­na­jąc na filologii pol­skiej kończąc. Spotkanie było tak ciekawe, tem­atyka tak rozległa, a czasu (przed sesją) tak mało, że umówiliśmy się już na następne odwiedziny w październiku.Marek Leś­niak
Biuro Karier UZ