Aktu­al­ności

Przed­miot ogól­nouczel­ni­any lub na innym kierunku

Stu­denci VI semes­tru studiów I stop­nia (stacjonarne i nies­tacjonarne) oraz II semes­tru studiów II stop­nia (niestacjonarne)

Przy­pom­i­namy o wyborze przed­miotu ogól­nouczel­ni­anego lub na innym kierunku. Ter­min do 7-​go lipca. Szczegółowe infor­ma­cje w Dziekanacie.

50 lat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

W piątek, 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyły się główne uroczys­tości związane z 50.leciem Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Uczest­niczyli w nich – Jego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Ste­fan Domek, prorek­tor d/​s orga­ni­za­cji i roz­woju, Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, dziekan WIEAdr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, prodziekan d/​s roz­woju – dr inż. Tomasz Gratkowski, prodziekan d/​s jakości ksz­tałce­nia – dr inż. Anna Pławiak-​Mowna, marsza­łek wojew­ództwa lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak, prezy­dent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Licznie staw­ili się dziekani zaprzy­jaźnionych z WIEA Wydzi­ałów, reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. Lech Grze­siak, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Politech­niki Warsza­wskiej, prof. Czesław Smut­nicki, dziekan Wydzi­ału Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej, dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadz. ZUT, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, doc. dr inż. Janusz Staszewski, prodziekan d/​s studiów stacjonarnych Wydział Elek­tryczny Politech­niki Wrocławskiej, dr Tomasz Bil­ski, prodziekan d/​s ksz­tałce­nia, Wydział Elek­tryczny Politech­niki Poz­nańskiej, dr Robert Bere­zowski, prodziekan d/​s stu­denc­kich Wydział Elek­tron­iki i Infor­matyki Politech­niki Koszalińskiej.

Nie zabrakło również reprezen­tan­tów firm z którymi Wydział od dawna współpracuje. Na uroczys­tość 50. lecia WIEA przy­byli: Maria Szperkowska – dyrek­tor odd­zi­ału Relpol S.A. Zakład Polon, Adam Bieniszkiewicz – prezes ADB, Mar­ian Babi­uch – prezes Zarządu Elek­tro­ciepłow­nia „Zielona Góra”, Marcin Wój­ci­cki – prezes Meta­pack Poland, Bar­tosz Kubik – prezes Zarządu EkoEn­er­getyka, Jacek Staroś­cic – prezes Zarządu Per­cep­tus, Agnieszka Węgrzyn – dyrek­tor d/​s roz­woju tech­nologii Hertz Sys­tems, Mirosław Kras­nowski – dyrek­tor Biura Region­al­nego Siemens w Poz­na­niu, Dar­iusz Tront, dyrek­tor dzi­ału R&D Lumel S.A., Tomasz Wartal­ski – przed­staw­iciel firmy Cink­ciarz, Dar­iusz Zimorski – przed­staw­iciel Syg­nity Busi­ness Solu­tions, Piotr Kosy­dor – przed­staw­iciel firmy Tespol sp. z o.o. W uroczys­tości wzięli także udział dyrek­torzy szkół, z którymi na co dzień Wydział współpracuje: Stanisław Rogul­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych w Zielonej Górze, Zbig­niew Stebel­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Tech­nicznych i Liceal­nych w Żaganiu i Artur Duda – kierownik ksz­tałce­nia prak­ty­cznego w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Międzyrzeczu. Na uroczys­tości staw­ili się również reprezen­tanci zaprzy­jaźnionych orga­ni­za­cji i sto­warzyszeń: Krzysztof Duzinkiewicz – dyrek­tor del­e­gatury Urzędu Komu­nikacji Elek­tron­icznej w Zielonej Górze, Bog­dan Matysik – prezes Sto­warzyszenia Elek­tryków Pol­s­kich, odd­ział Zielona Góra, Łukasz Ruta – kierownik odd­zi­ału Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Ziemi Lubuskiej, Stanisław Owczarek – dyrek­tor Zachod­niej Izby Prze­mysłowo – Handlowej.

Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak grat­u­lu­jąc dos­to­jnego jubileuszu stwierdz­iła, że „właśnie Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest dla Zarządu Wojew­ództwa najważniejszym wydzi­ałem na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim ponieważ jest on fun­da­mentem real­iza­cji naszej misji — budowy Zielonej krainy nowoczes­nych tech­nologii, gdzie jed­nym z pri­o­ry­tetem jest dostęp­ność tele­in­for­maty­czna Jako pier­wsi w Polsce ukończyliśmy cyfryza­cję wojew­ództwa. Pod­kreśliła, że Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest niezwykle ważny dla samorządu wojew­ództwa także dlat­ego, że „absol­wenci tego wydzi­ału są założy­cielami bardzo ważnych dla roz­woju regionu firm, które obec­nie pow­stają i prowadzą swoją dzi­ałal­ność w Parku Naukowo-​Technologicznym UZ, gdzie funkcjonuje także Insty­tut nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych. — Dlat­ego inwes­t­u­jemy w młodych ludzi — poprzez pro­gramy roz­wo­jowe szkół, a na uczelni kończąc. Tylko w poprzed­niej per­spek­ty­wie uni­jnej przekaza­l­iśmy uni­w­er­syte­towi ponad 220 mln zł na ważne inwest­y­cje. Stanowicie wielki potenc­jał, który nas wyróż­nia w Polsce. Chcę zapewnić, że skoro wybral­iśmy pośród inteligent­nych spec­jal­iza­cji nowoczesne tech­nolo­gie infor­maty­czne i właśnie taką misję w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, to będziemy nadal wspierać rozwój tego wydzi­ału – pod­sumowała marsza­łek E. A. Polak. Po czym przekazała bon o wartości 20 tys. zł przez­nac­zony na stworze­nie lab­o­ra­to­rium wirtu­al­nej rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości dziekanowi Wydzi­ału prof. M. Mru­gal­skiemu, który zre­wanżował się wręcze­niem E. A. Polak okolicznoś­ciowego medalu.

Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński przy­pom­niał, że od początku swego ist­nienia ten Wydział był miejscem jedynym w swoim rodzaju. Ponieważ … stu­diowanie na tym Wydziale było wyróżnie­niem. Stu­denci pop­u­larnie zwani „elek­trykami” byli elitą. Dowo­dem na to, że ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, było wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011 r. Tym samym ówczesny Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji znalazł się w gronie 7 najlep­szych wydzi­ałów w Polsce na około 130 wów­czas akredytowanych.


Obec­nie Wydział tworzą 3 Insty­tuty: Inżynierii Elek­trycznej, Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Od wielu lat poszczególne Insty­tuty prowadzą współpracę naukową z uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi na całym świecie, od Stanów Zjed­noc­zonych po Chiny, aczkol­wiek najwięcej z nich zna­j­duje się w Europie. Pon­adto Wydział ma pod­pisane umowy o współpracy z wieloma fir­mami, sto­warzyszeni­ami branżowymi w regionie i w całej Polsce.


Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał także, że w 1997 r. została pod­pisana umowa o współpracy w obszarze badań naukowych i ksz­tałce­nia stu­den­tów z Fach­hohschule Giessen-​Friedberg (obec­nie Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen). Cały czas w ramach tej współpracy funkcjonują zin­te­growane stu­dia zagraniczne. Part­nerem po pol­skiej stronie jest właśnie WIEA. Podob­nie od 20 lat trwa inten­sy­wna współpraca pomiędzy zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA, a prof. Erykiem Rogersem, który za chwilę otrzyma tytuł dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. O nadanie aż 6. (z 15.) tytułów dok­tora hon­oris causa UZ wnioskowała Rada tego Wydzi­ału. Otrzy­mali je w kole­jności pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Hen­ryk Tunia, Jan Węglarz, Mar­ian Piotr Kaźmierowski oraz dzisiejszy bohater Eric Rogers.

Prof. M. Mru­gal­ski – zaprezen­tował his­torię Wydzi­ału, przy­pom­niał wszys­t­kich doty­chcza­sowych dziekanów. Warto w tym miejscu dodać, że z okazji 50-​lecia Wydzi­ału został wybity pamiątkowy medal, na którym została uwieczniona podobizna pier­wszego dziekana doc. dr. inż. Antoniego Wysock­iego z pod­pisem założy­ciel Wydziału.

Prof. M. Mru­gal­ski przed­stawił funkcjonu­jące obec­nie 3 Insty­tuty, dorobek naukowy akademików zatrud­nionych na Wydziale w ostat­nich 10. lat­ach. Poin­for­mował także zebranych, że doty­chczas Wydział ukończyło ponad 9 300 osób.

Janusz Kubicki – prezy­dent miasta Zielona Góra stwierdził, że dzięki temu Wydzi­ałowi i jego absol­wen­tom pow­stało w Zielonej Górze kilka naprawdę dużym firm, rozpoz­nawal­nych w Polsce i poza jej grani­cami.
Kole­jnym punk­tem uroczys­tości było wręcze­nie pamiątkowych medali 4. ostat­nim dziekanom Wydzi­ału, a także przed­staw­icielom firm i szkół, z którymi Wydział inten­sy­wnie współpracuje.

Po czym zaproszeni gości składali wład­zom Wydzi­ału gratulacje.

Spory aplauz sali wywołało krótkie wys­tąpi­e­nie absol­wenta Wydzi­ału, który jest posi­adaczem indeksu nr 1 (na WSInż.) – Zyg­munta Jankowskiego. Ponieważ od lat jest związany z Zieloną Górą i był pra­cown­ikiem Lumelu, miał okazję z bliska śledzić rozwój swo­jego Wydzi­ału, z którego jest bardzo dumny.

Warto dodać, że jaz­zową oprawę uroczys­tości przy­go­towali stu­denci Wydzi­ału Artystycznego.


Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Prof. Eric Roberts z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton 15. dok­torem hon­orowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

W piątek, 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyła się uroczys­tość wręczenia tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Eri­cowi Robert­sowi z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton, który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA UZ. Uczest­niczyli w niejJego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan WIEA – dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ.

Licznie staw­ili się naukowcy z reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. dr hab. Ewaryst Rafa­jłow­icz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-​Rafajłowicz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ste­fan Domek (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Lech Grze­siak (Politech­nika Warsza­wska), prof. dr hab. inż. Czesław Smut­nicki (Politech­nika Wrocławska), dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. Zbig­niew Banaszak (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. nadz. PW (Politech­nika Warsza­wska), dr inż. Janusz Staszewski (Politech­nika Wrocławska), dr Robert Bere­zowski (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Kaz­imierz Jaracz (Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku) i dr Marek Majew­ski (Uni­w­er­sytet Łódzki). Na uroczys­tość przy­byli także przy­ja­ciele prof. Eryka Rogersa – prof. dr hab. inż. Rudolf Raben­stein z FriedricAlexander-​Universität Erlangen-​Nürnberg (FAU) z małżonką oraz dr Bing Chu z Uni­w­er­sytetu w Southampton.

Wzięli w niej również udział dziekani następu­ją­cych Wydzi­ałów UZ: Artysty­cznego – dr hab. Bar­bara Liter­ska, prof. UZ, Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Andrzej Grein­ert, prof. UZ, Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Human­isty­cznego – dr hab. Sła­womir Kufel, prof. UZ, Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii – dr hab. Lon­gin Rybiński, prof. UZ, Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii – dr hab. inż. Marek Fur­manek, prof. UZ.

W swoim wys­tąpi­e­niu rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński zaak­cen­tował, że na 15 dok­torów hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego trzej to uczeni spoza Pol­ski. Po raz trzeci będzie to wybitna postać świa­towej nauki. Co więcej, ta Osoba jest wręcz zaprzy­jaźniona z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ i od blisko 20 lat ściśle z Insty­tutem współpracuje – dodał. Mnie w tej kari­erze naukowej zain­try­gowały dwie rzeczy – kontynuował.

Po pier­wsze fakt, że prof. Eryk Rogers jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych i wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich przez przed­staw­icieli ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach na 5 kon­ty­nen­tach. O wysokim uzna­niu Jego pozy­cji naukowej na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w nich uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie fun­dacje badaw­cze tj. ESPRC oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Można zatem zaryzykować stwierdze­nie, że jest wybit­nym naukow­cem w swo­jej dziedzinie.

Po drugie warto pod­kreślić, że znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zostało to udoku­men­towane wydaniem wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60. artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180. artykułami wygłos­zonymi pod­czas wiodą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji. Z tego faktu – jako zielonogórskie środowisko naukowe – powin­niśmy być dumni. Za chwilę prof. Eryk Rogers dołączy do grona naszych dok­torów honorowych.

Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał zebranym nazwiska doty­chcza­sowych dok­torów hon­orowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Ten tytuł otrzy­mali w kole­jności Pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Julian Musielak, Hen­ryk Tunia, Owen Gin­gerich, Jan Węglarz, Diethard Pal­laschke, ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, Mar­ian Piotr Kaźmierowski, Lech Górniewicz, Krzysztof Pen­derecki, Woj­ciech Dem­bowski i Richard Wielebin­ski oraz Zbig­niew Kowal.

Po czym poprosił o przed­staw­ie­nie syl­wetki prof. Eryka Rogersa dra hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ, dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wniosko­dawcę hon­orowego prze­wodu doktorskiego.

Prof. Marcin Mru­gal­ski powiedział: Związki pro­fe­sora Eryka Rogersa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, a przede wszys­tkim z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki trwają nieprz­er­wanie od dwudzi­estu lat. W tym cza­sie wraz z pra­cown­ikiem Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gałkowskim real­izuje wspólny pro­gram badaw­czy w zakre­sie sys­temów wielowymi­arowych. W pro­gramie uczest­niczyło i nadal uczest­niczy wielu dok­toran­tów, dok­torów lub dok­torów habil­i­towanych Wydzi­ału. W ramach real­i­zowanej współpracy badaw­czej rozwiązano wiele kluc­zowych prob­lemów teorii sterowa­nia dla układów wielowymi­arowych. Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski wraz z swoimi współpra­cown­ikami utworzyli szkołę naukową w zakre­sie sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem przy uży­ciu pode­jś­cia pro­cesów pow­tarzal­nych. Część wyników ich pracy została opub­likowana w mono­grafii naukowej autorstwa E. Rogers, K. Gałkowski, D.H. Owens zaty­tułowanej „Con­trol sys­tems the­ory and appli­ca­tions for lin­ear repet­i­tive processes”, a wydanej w wydawnictwie Springer Ver­lag w 2007 r. Pon­adto, efek­tem współpracy naukowej jest ponad dwieś­cie pub­likacji w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach i kon­fer­enc­jach międzynarodowych.

Pro­fe­sorowie Rogers i Gałkowski opra­cow­ali również znaczną liczbę numerów tem­aty­cznych w wiodą­cych cza­sopis­mach naukowych, w tym również w wydawanym na Wydziale cza­sopiśmie z listy filadelfi­jskiej Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence. Zor­ga­ni­zowali również wiele spec­jal­nych sesji na wiodą­cych w dziedzinie automatyki między­nar­o­dowych konferencjach.

W ciągu dwudziesto­let­niej współpracy, prof. Eryk Rogers wielokrot­nie prze­by­wał z wiz­y­tami badaw­czymi w Zielonej Górze, pod­czas których wygłosił kilka­naś­cie wykładów naukowych. Także pra­cown­icy Wydzi­ału wielokrot­nie prze­by­wali z wiz­y­tami badaw­czymi na Uni­ver­sity of Southamp­ton. Warto pod­kreślić, iż w ramach pro­gramu Eras­mus wielu stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odby­wało półroczne lub roczne stu­dia na macierzys­tej uczelni prof. Eryka Rogersa.

Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski byli współtwór­cami kon­fer­encji IEEE Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (nDS) w 1998 r. w Łagowie Lubuskim. Kon­fer­encje te były później współor­ga­ni­zowane co dwa lata w różnych kra­jach Europy, kole­jno w: Polsce, Niem­czech, Por­tu­gali, Francji i Grecji. Kon­fer­encja ponownie odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Polsce na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim.

Mając na uwadze ogromny dorobek naukowy, dydak­ty­czny, osiąg­nię­cia w zakre­sie roz­woju kadry, wysoką pozy­cję naukową oraz uznanie w świecie, a także zasługi dla roz­woju Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w tym szczegól­nie Wydzi­ału, Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dnia 23 listopada 2016 roku pod­jęła jed­no­myślną uch­wałę w sprawie wys­tąpi­enia do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z wnioskiem o nadanie prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Pon­adto, na tym samym posiedze­niu Rada pod­jęła również uch­wałę o wys­tąpi­e­niu z wnioskiem do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego o powierze­nie prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowaniu.

Dnia 7 grud­nia 2016 r. Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego roku pod­jął uch­wałę w której wyraził zgodę na wszczę­cie postępowa­nia w sprawie nada­nia prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowa­niu. Pon­adto, Senat wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia przy­go­towa­nia opinii wspier­a­ją­cych Sen­atom Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie.

Dnia 19 kwiet­nia 2017 roku po zapoz­na­niu się z przesłanymi i przyję­tymi przez Sen­aty Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie recen­z­jami prof. dr hab. inż. Ewarysta Rafa­jłow­icza i prof. dr hab. inż. Ste­fana Domka, Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego pod­jął uch­wałę nr 84 o nada­niu prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Oto treść lau­dacji, którą wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski:
Mam ogromny zaszczyt i przy­jem­ność przed­stawić najważniejsze osiąg­nię­cia wielce zasłużonego dla roz­woju automatyki, wybit­nego uczonego prof. Eryka Rogersa, który od ponad 20 lat utrzy­muje ścisłe kon­takty z zielonogórskim środowiskiem naukowym, głównie z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych, Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. W ramach tej wielo­let­niej i owoc­nej współpracy prof. Eryk Rogers wspierał nasze środowisko zarówno w zakre­sie indy­wid­u­al­nego roz­woju jego członków, jak i ksz­tał­towa­nia pozy­ty­wnej opinii o naszym ośrodku w między­nar­o­dowym środowisku automatyki i teorii systemów.

Prof. Eryk Rogers urodził się 20 wrześ­nia 1956r. w Magher­felt w Irlandii Północ­nej i jest oby­wa­telem Wielkiej Bry­tanii. Stu­dia pier­wszego stop­nia z inżynierii mechan­icznej odbył w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast w Irlandii Północ­nej. Stop­nie mag­is­tra oraz dok­tora w obszarze sys­temów sterowa­nia uzyskał w The Uni­ver­sity of Sheffield w Wielkiej Bry­tanii. Stopień naukowy Doc­tor of Sci­ence będący odpowied­nikiem habil­i­tacji, również z zakresu sys­temów sterowa­nia, uzyskał w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast. Od 1990 r. jest pra­cown­ikiem Insty­tutu Elek­tron­iki i Infor­matyki na Wydziale Fizyki i Nauk Stosowanych Uni­w­er­sytetu Southamp­ton w Wielkiej Bry­tanii. Od 1999 r. jest pro­fe­sorem teorii i pro­jek­towa­nia sys­temów sterowa­nia. Jego zain­tere­sowa­nia dydak­ty­czne mieszczą się w tej tem­atyce, jak również doty­czą zagad­nień przek­sz­tał­ca­nia syg­nałów oraz teorii obwodów.

Prof. Eryk Rogers jest uznanym na świecie spec­jal­istą w zakre­sie teorii sterowa­nia i jej zas­tosowań. Stworzył szkołę naukową poświę­coną sterowa­niu proce­sami pow­tarzal­nymi, teorii i zas­tosowan­iom metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem, pode­jść behaw­io­ral­nych w sterowa­niu układami wielowymi­arowymi i hybry­dowymi oraz teorii sys­temów z dynamiką pow­tarzalną. Opra­cow­ane przez prof. Eryka Rogersa metody anal­izy i sterowa­nia znalazły zas­tosowanie w zakre­sie sterowa­nia auto­nom­icznymi pojaz­dami pod­wod­nymi, napę­dami elek­trycznymi, turbinami wia­trowymi oraz sieci­ami sen­so­rycznymi. Był inic­ja­torem pio­nier­s­kich badań w obszarze sterowa­nia pow­tarzal­nego drga­ni­ami u ludzi, np. w choro­bie Parkin­sona oraz zas­tosowaniem metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem w zada­ni­ach reha­bil­i­tacji osób po wylewie. Jest twórcą robo­t­yki rehabilitacyjnej.

W ramach swoich prac badaw­czych prof. Eryk Rogers uzyskał wiele ory­gi­nal­nych wyników opub­likowanych między innymi w pię­ciu mono­grafi­ach wydanych w prestiżowych wydawnictwach Springer oraz Wil­ley, w ponad 200 artykułach naukowych w wiodą­cych cza­sopis­mach i ponad 250 artykułach kon­fer­en­cyjnych. Te artykuły ukazały się w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach m.in. Amerykańskiego Sto­warzyszenia Inżynierów Elek­tryków i Elek­tron­ików (IEEE) i mate­ri­ałach najbardziej cenionych kon­fer­encji, tj. Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, Euro­pean Con­trol Con­fer­ence, Con­fer­ence on Deci­sion and Con­trol oraz IFAC World Con­gress. Należy pod­kreślić, iż znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego co zostało udoku­men­towane wydaniem jed­nej wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60 artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180 artykułami we wiodą­cych kon­fer­enc­jach międzynarodowych.

Bada­nia naukowe prof. Eryka Rogersa zostały wielokrot­nie wyróżnione prestiżowymi nagro­dami przyz­nawanymi przez środowiska naukowe. Pośród nich można wymienić: nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł w cza­sopiśmie IEEE Con­trol Sys­tems Mag­a­zine — Award Out­stand­ing Paper Award 2013 for Iter­a­tive Learn­ing Con­trol in Health Care zaty­tułowany Elec­tri­cal Stim­u­la­tion and Robotic — Assisted Upper — Limb Stroke Reha­bil­i­ta­tion, nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł kon­fer­encji: Best paper award IEEE Inter­na­tional Con­fer­ence on Reha­bil­i­ta­tion and Con­trol 2009. Pon­adto, prof. Eryk Rogers został odz­nac­zony prestiżowym medalem Sir Harold Hart­ley Medal Insti­tute of Mea­sure­ment and Con­trol za wyjątkowe osiąg­nię­cia w tech­nologii, pomi­arach i sterowa­niu w 2011 r.

Oprócz inten­sy­wnej pracy naukowej prof. Eryk Rogers bierze akty­wny udział w dzi­ałal­ności orga­ni­za­cyjnej na rzecz świa­towego środowiska naukowego. Pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji pochodzą­cych z wyboru w między­nar­o­dowych insty­tuc­jach naukowych. W szczegól­ności pełni stanowisko redak­tora naczel­nego znanego cza­sopisma naukowego w dziedzinie automatyki Inter­na­tional Jour­nal of Con­trol wydawanego przez prestiżowe wydawnictwo Tay­lor and Fran­cis, a także cza­sopisma Mul­ti­di­men­sional Sys­tems and Sig­nal Pro­cess­ing wydawanego przez niem­niej prestiżowe wydawnictwo Springer. Jest członkiem komitetów redak­cyjnych wielu prestiżowych cza­sop­ism naukowych, w tym zielonogórskiego Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Science.

Prof. Eryk Rogers pełnił rolę prze­wod­niczącego między­nar­o­dowego komitetu naukowego jed­nej z głównych kon­fer­encji w dziedzinie automatyki IEEE Multi-​Conference on Con­trol 2012. Był współza­łoży­cielem i jest do tej pory współprze­wod­niczą­cym między­nar­o­dowego komitetu naukowego kon­fer­encji poświę­conej układom wielowymi­arowym noszącej nazwę Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (NDS). Ta kon­fer­encja została zain­au­gurowana w Zielonej Górze w lat­ach 1998 i 2000, a jej następna edy­cja ponownie odbędzie się w Zielonej Górze we wrześniu 2017 r. Pon­adto, jest członkiem komitetów naukowych wielu znaczą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych m.in. Math­e­mat­i­cal The­o­ries for Net­works and Sys­tems, UK Inter­na­tional Con­fer­ence on Con­trols, Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, IFAC 2017 World Con­gress. Pośród nich można wyszczegól­nić jedną z najważniejszych pol­s­kich kon­fer­encji z dziedziny automatyki orga­ni­zowanej pod patronatem IEEE, tj. Inter­na­tional Con­fer­ence on Meth­ods and Mod­els in Automa­tion and Robot­ics (MMAR).

Prof. Eryk Rogers prowadzi między­nar­o­dową współpracę naukową z wieloma uni­w­er­syte­tami, a szczegól­nie oży­wioną z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim. Jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych, wygłasza­nia wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich do ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach pośród których można m.in. wyszczegól­nić: USA, Chiny, Argen­tynę, Chile, Aus­tralię, Kuwejt oraz prawie wszys­tkie kraje europejskie.

O uzna­niu wysok­iej pozy­cji naukowej pro­fe­sora Eryka Rogersa na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w których uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie i między­nar­o­dowe fun­dacje badaw­cze oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Bierze również udział w charak­terze eksperta w pra­cach wielu orga­ni­za­cji finan­su­jącej bada­nia naukowe, m.in. The Engi­neer­ing and Phys­i­cal Sci­ence Research Coun­cil w Wielkiej Bry­tanii a także w Irlandii, Holandii, Niem­czech i Aus­tralii. Jest doradcą dwóch bry­tyjs­kich depar­ta­men­tów rzą­dowych podległych bezpośred­nio odpowied­nim min­is­terst­wom – Depart­ment of Health oraz Depart­ment of Busi­ness, Inno­va­tion and Skills.

Prof. Eryk Rogers wypro­mował 22 dok­torów – w tym 2 osoby z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego – dr Annę Soskę oraz dr. Marka Przed­wo­jskiego. Obec­nie jest pro­mo­torem 6 dok­toran­tów – w tym jed­nej stu­den­tki z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Jestem głęboko przeko­nany, iż prof. Eryk Rogers jest i nadal będzie naszym znakomi­tym ambasadorem w świecie nauki.

Po lau­dacji nastąpiło nadanie tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Erykowi Roger­sowi. Stosowną for­mułę po łacinie wygłosił prof. K. Gałkowski, a rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński w asyś­cie dziekana WIEA wręczył prof. E. Roger­sowi dyplom.
Następ­nie prof. Eryk Rogers wygłosił wykład, pod­czas którego opowiedział o swo­jej drodze naukowej. Na zakończe­nie uroczys­tości prof. T. Kuczyński stwierdził, że od tej pory prof. E. Rogers powinien czuć się członkiem społeczności Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Na co prof. E. Rogers zapy­tał, czy wiąże się z tym jakaś graty­fikacja pieniężna? (to był oczy­wiś­cie żart — dopisek mój, et)

Fot. Kaz­imierz Adamczewski

KOMU­NIKAT

W związku z obchodami Jubileuszu 50-​lecia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaw­ieszam zaję­cia dydak­ty­czne w dniu 23 czer­wca 2017 roku.

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

Stu­denci Biz­nesu Elek­tron­icznego na dniu otwartym firmy eobuwie​.pl

Biuro Karier Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wspól­nie z firmą eobuwie​.pl zapro­ponowało stu­den­tom kierunków: biznes elek­tron­iczny i logistyka, spotkanie w ramach Dnia Otwartego firmy (7 czer­wca br.). Pojechal­iśmy do Nowego Kisielina, gdzie mieści się siedz­iba główna przed­siębiorstwa eobuwie​.pl, obec­nie jed­nego z najwięk­szych w Polsce sklepów spec­jal­izu­ją­cych się w elek­tron­icznej sprzedaży obuwia i akce­soriów. Firma doce­niona wyróżnieni­ami takimi jak: Gazela Biz­nesu, e-​Diament Forbes & Onet, Dia­ment miesięcznika Forbes oraz przez redakcję Newsweeka w kat­e­gorii Firm rodzin­nych pokazała stu­den­tom cen­trum logisty­czne i mag­a­zynowe firmy oraz jak wygląda pro­ces elek­tron­icznej sprzedaży.

Stu­denci spotkali się z pra­cown­ikami firmy, którzy przed­staw­ili oferty pracy i prak­tyk w przed­siębiorstwie. Okazało się, że wielu z nich to absol­wenci i stu­denci UZ, reprezen­tu­jący najróżniejsze kierunki od infor­matyki zaczy­na­jąc na filologii pol­skiej kończąc. Spotkanie było tak ciekawe, tem­atyka tak rozległa, a czasu (przed sesją) tak mało, że umówiliśmy się już na następne odwiedziny w październiku.Marek Leś­niak
Biuro Karier UZ

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Cen­tralne zarządzanie bez­pieczeńst­wem

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy powoli zmierza ku finałowi. We wtorek, 13 czer­wca o godzinie 17 odbędą się ostat­nie zaję­cia tej edy­cji. W trak­cie wykładu porus­zone zostaną kwestie doty­czące cen­tral­nego zarządza­nia bez­pieczeńst­wem całej sieci, w tym stacji roboczych, ser­w­erów czy smart­fonów z Androi­dem, przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej kon­soli. Zostaną omówione jej funkcje oraz zaprezen­towane przykład­owe zadania.

Dal­sza część zajęć poświę­cona będzie zdal­nej insta­lacja agenta i klienta – uczest­nicy będą mieli okazję samemu zapoz­nać się z nowymi możli­woś­ci­ami, jakie stwarza prezen­towane rozwiązanie.

Zaję­cia odbędą się w sali 115, w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zapraszamy!

Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa)

Dnia 11 maja 2017 r. pod­czas uroczys­tości z okazji 20.lecia Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (ZSZ UZ-​THM) swój pod­wójny dyplom ode­brał Robert Čechovič. Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa). Dyplomy wręczyli dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorek­tor d/​s roz­woju i prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU).

Jest z pochodzenia Polakiem. Stu­dia na UZ były dla niego wyzwaniem. Od domu dzieliło go 1 000 km. Przy­jazd do Zielonej Góry potrak­tował jako wspani­ałą okazję do poz­na­nia świata i ludzi, a przede wszys­tkim posz­erzenia swo­jej wiedzy i poz­na­nia nowych metod naukowych. Na swoim macierzystym Uni­w­er­syte­cie uczył się przez 6 semes­trów, a u nas przez kole­jne 2. W Wilnie stu­diował automatykę, a w Zielonej Górze automatykę i robo­t­ykę na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Temat jego pracy inżynier­skiej brzmiał: „Układ sterowa­nia mikrosatelitą”.

W Polsce ujęli go przy­jaźnie nastaw­ieni ludzie. Cieszył się, że pod­czas zajęć mógł pra­cować w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach i salach ćwiczeniowych, na bardzo nowoczes­nych urządzeni­ach. U nas jeszcze takich nie ma – stwierdził.

W Wilnie pracuje w spółce zaj­mu­jącej się budową urządzeń chłod­niczych. Jest pro­gramistą sterown­ików do tych urządzeń. Na dzisiejszą uroczys­tość przy­jechał więc specjalnie.

Kiedy odbierał dyplom, podz­iękował wszys­tkim za wspar­cie, jakie otrzymy­wał pod­czas pobytu w Zielonej Górze. Mimo, że od domu dzieliła mnie odległość tysiąca kilo­metrów, to dzięki życ­zli­wości wszys­t­kich, czułem się tutaj jak w domu. To dla mnie wielki zaszczyt, że jestem pier­wszym absol­wen­tem Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie — mówił wyraźnie wzrus­zony. Pani prof. Romie Rinke­vičiene podz­iękował w języku litewskim.

Robert na razie chce popra­cować, ale marzą mu się stu­dia II stopnia.

Kon­fer­encja Google I/​O Extended po raz trzeci w Zielonej Górze

Google I/​O, najwięk­sza i najważniejsza kon­fer­encja Google, co roku sku­pia setki tysięcy widzów na całym świecie. To inter­ak­ty­wne doświad­cze­nie będzie można przeżyć także w Zielonej Górze. Na trans­misję zapraszają m.in. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz firma Cink​ciarz​.pl.

Kon­fer­encja Google w tym roku odbędzie się 1719 maja w Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w Kali­fornii. Aby dostać się na spotkanie na żywo, trzeba mieć dużo szczęś­cia i spory budżet. Co ciekawe, biletu nie można tak po prostu kupić. Najpierw należy wziąć udział w losowa­niu. Przy odrobinie szczęś­cia można wygrać przy­wilej zakupu wejś­ciówki, której cena sięga 900 dol.

Ist­nieje jed­nak prost­szy i tańszy sposób, by zapewnić sobie udział w wydarze­niu oraz możli­wość dzie­le­nia się wraże­ni­ami z osobami, z którymi łączą nas wspólne pasje. Setki tysięcy osób bierze udział w orga­ni­zowanych na całym świecie trans­mis­jach. Już po raz trzeci na wspólne oglą­danie bezpośred­niej relacji z kon­fer­encji można wybrać się także do Zielonej Góry, jed­nego z sied­miu miast w Polsce udostęp­ni­a­jącego taką możli­wość. Przekaz orga­nizują: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, firma Cink​ciarz​.pl, GDG (Google Devel­oper Groups) Zielona Góra oraz Geek Club Zielona Góra.

Dlaczego warto wziąć udział w I/​O Extended 2017? — Wszyscy zain­tere­sowani będą mieli szansę wspól­nie obe­jrzeć naj­ciekawsze prezen­tacje, wymienić się doświad­czeni­ami i zin­te­grować ze społecznoś­cią sku­pi­oną wokół najnowszych tech­nologii. Chcemy scalać kreaty­wnych pasjonatów rozwiązań IT oraz wspól­nie poz­nawać najnowsze tech­nolo­gie z dziedziny Web, Mobile, VR, AI czy IoT — mówi Kamil Sahaj, dyrek­tor mar­ketingu Cink​ciarz​.pl. Spółka także w ub. r. była współor­ga­ni­za­torem wydarzenia. Wtedy udział w nim wzięło ok. 200 osób.

Pod­czas trans­misji w sali Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dla widzów nie zabraknie napo­jów, przekąsek, konkursów z nagro­dami. Udział w wydarze­niu należy zgłosić na stronie https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​239435676​/

Szczegóły wydarzenia:

Gdzie: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, sala H044, budynek A-​10, ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra

Kiedy: środa, 17 maja 2017, godz. 1823.

V edy­cja pro­gramu Inku­ba­tor Inżyniera Cisco

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w pro­gramie Inku­ba­tor Inżyniera Cisco.

Doty­chczas wzięło w nim udział około 300 stu­den­tów i prawie połowa rozpoczęła pracę w zespołach tech­nicznych w krakowskim odd­ziale Cisco. Pro­gram ma na celu przy­go­towanie stu­den­tów do rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w glob­al­nej fir­mie IT. W ciągu 6 miesięcy stu­denci uczest­niczą w sem­i­nar­i­ach i webi­na­rach prowad­zonych przez naszych inżynierów, przy­go­towują się do egza­m­inów cer­ty­fika­cyjnych CCNA/​CCNP i otrzy­mują vouch­ery na egza­miny, uczest­niczą w pro­jek­tach IOT, pracują z men­torami, szli­fują ang­iel­ski w kon­wer­sac­jach z native speak­erami oraz rozwi­jają umiejęt­ności miękkie i poz­nają kul­turę pracy w Cisco. Bezpośred­nio po kwal­i­fikacji do pro­gramu otrzy­mują infor­ma­cję zwrotną, jakie obszary wyma­gają poprawy, aby jak najlepiej wyko­rzys­tać udział w pro­gramie. Na zakończe­nie wszyscy uczest­nicy są zaproszeni do kwal­i­fikacji na dostępne stanowiska dla absol­wen­tów w zespołach tech­nicznych w Cisco Kraków. Do tegorocznej edy­cji zapraszamy stu­den­tów ostat­nich lat studiów infor­maty­cznych ( inżynier­s­kich, licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich) z całej Polski.

Już w maju w wybranych mias­tach odbędą się spotka­nia ze studentami.

Miejsca, ter­miny i rejes­tracja: http://​www​.cisco​.com/​c​/​m​/​p​l​_​p​l​/​t​r​a​i​n​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​2017​/​i​n​c​u​b​a​t​o​r​-​r​o​a​d​-​s​h​o​w​.​h​t​m​l​#​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n