Aktu­al­ności

JUŻ W SOBOTĘ, GREEEN­FIELD CON­FER­ENCE NA UZ!

W najbliższą sobotę, to jest 19 maja 2018 r. w siedz­i­bie Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-​2) odbędzie się pier­wsza tak duża kon­fer­encja dla pro­gramistów w Lubuskiem!


Kon­fer­encja orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Patronat hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Elż­bi­eta Anna Polak — Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego oraz Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra.


Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpią między innymi tacy prele­genci jak: Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych. Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Będzie m.in. o Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach i nie tylko. Pro­gram jest tak bogaty, że wykłady będą się odby­wały równole­gle (uczest­nicy kon­fer­encji mają do wyboru dwie ścieżki).


Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, stwarza­jące doskon­ałą okazję, aby poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego dev-​święta. Wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT.


Dia­men­towymi part­nerami kon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC oraz Cink​ciarz​.pl.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: http://​green​field​conf​.pl

Spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies

W imie­niu Koła Naukowego SMART zapraszamy wszys­t­kich na spotkanie z przed­staw­icielem firmy Tran­si­tion Tech­nolo­gies w poniedzi­ałek 14 maja 2018 na godz. 17:00 do sali 224 (budynek A-​2). Na spotka­niu zostanie zaprezen­towana tech­nolo­gia Rzeczy­wis­tości Rozsz­er­zonej (AR) oraz oku­lary Microsoft HoloLens.

Link do filmiku pokazu­jącego możli­wości zas­tosowa­nia tech­nologii AR i oku­larów HoloLens przez firmę TT: https://​youtu​.be/​2​p​Z​f​z​c​z​r​G​_​A

Wydarze­nie na FB: https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​252978628604130​/

Infor­ma­cja na stronie Koła: http://​smart​.iee​.uz​.zgora​.pl/

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (tt_14_maja.jpg)tt_14_maja.jpg[ ]73 kB

Nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych

Zapraszamy na następne zaję­cia w ramach Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, które odbędą się w czwartek 17 maja 2018r. W trak­cie zajęć zostaną zaprezen­towane nowoczesne architek­tury sieci kom­put­erowych Cam­pus oraz Data Cen­ter.

Prowadzący omówią zarówno klasy­czne rozwiąza­nia jak i rozwiąza­nia Open Net­work­ing oraz SDN (Soft­ware Defined Net­work­ing).

Serdecznie zapraszamy o godzinie 17.30 do sali 102 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana 2 (budynek A-​2)

Call of Code — rozstrzyg­nię­cie

W dniu 27 kwiet­nia 2018 r. na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego odbył się finał konkursu pro­gramisty­cznego Call of Code: <Pierwsza_​Linia/​> orga­ni­zowanego przez Wydział wraz z firmą Glob­al­Logic. Wśród dwudzi­estu jeden zapisanych teamów do finałowej rundy przeszło dwanaś­cie teamów. Byli to głównie stu­denci naszego Wydzi­ału, choć w konkur­sie wzięli udział również uczniowie tech­ników, czy liceów. Zawod­nicy pod­jęli wyzwanie, przy­go­towali bardzo ciekawe i innowa­cyjne pro­jekty. Zaprezen­towane pro­gramy zdobyły uznanie w oczach orga­ni­za­torów, którzy z dumą przyz­nali, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz więk­szy.

Lista zwycięzców przed­stawia się następu­jąco:
I miejsce: Grze­gorz Kasper­ski oraz Paweł Zielas
II miejsce: Patryk Kostrzewa oraz Mateusz Włosek
III miejsce: Łukasz Straszewski

Firma Glob­al­Logic ufun­dowała nagrody rzec­zowe dla zwycięzców. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców była możli­wość odby­cia płat­nego stażu w fir­mie Glob­al­Logic.

Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim final­is­tom i zapraszamy do następ­nej edycji!


Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Deklaracja wyboru języka — stu­denci WIEA I rok studiów I stop­nia

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do 18 maja (stu­dia stacjonarne) oraz 26 maja (stu­dia nies­tacjonarne).
Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydziału.

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Deklaracja wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności

Od 23-​go kwiet­nia br.(dla studiów stacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Biznes Elek­tron­iczny, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka ) oraz od 12 go maja br. (dla studiów nies­tacjonarnych drugiego roku I stop­nia kierunków: Automatyka i robo­t­yka, Elek­trotech­nika, Infor­matyka; I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Elek­trotech­nika) w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych real­i­zowanych w ramach spec­jal­ności.

Ter­min składa­nia deklaracji mija 11-​go maja br. (stu­dia stacjonarne) oraz 26-​go maja br. (stu­dia nies­tacjonarne).

Szczegółowe infor­ma­cje w załączniku oraz w dziekana­cie Wydzi­ału.
Zapraszamy do deklarowa­nia wyboru przedmiotów.

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 24.04.2018.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field

Zapraszamy na kon­fer­encję Green­field — pier­wszą tak dużą kon­fer­encję dla pro­gramis­tek i pro­gramistów w woj. lubuskim!

Kon­fer­encja odbędzie się 19 maja 2018 i przy­go­towana jest dla 300 pro­gramistów, będzie miała 2 ścieżki tem­aty­czne, 1416 tem­atów i planowana jest na cały dzień.

Na sce­nie między innymi tacy prele­genci jak Maciej Anis­erow­icz, Jarek Rata­jski, Jarek Pałka, Mar­iusz Gil, Vladimir Alek­se­ichenko, Wojtek Kutyła i wielu innych.

Pojawią się tem­aty zarówno bezpośred­nio związane z pro­gramowaniem, jak i z umiejęt­noś­ci­ami “miękkimi”. Staramy się być jak najbardziej agnos­ty­czni tech­no­log­icznie, więc nie ma znaczenia czy wolisz .NET, Jave, PHP czy Python.

Poruszane tem­aty to między innymi: Machine Learn­ing, DDD, Blockchain, UX, Sagach, Even­tach.
Agenda rozwija się z każdym dniem, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

Szyku­jemy na kon­fer­encji dobrą kawę oraz dwa posiłki, abyś­cie mogli skupić się na prelekc­jach i wspól­nie spęd­zonym dniu.

Oprócz samej kon­fer­encji planowane jest pre-​party oraz after-​party, więc będzie wspani­ała okazja poz­nać prele­gen­tów oraz wymienić doświad­cze­nie w trak­cie tego całod­niowego
dev-​święta.

Nasze wydarze­nie wspier­ają zielonogórskie firmy IT. Part­nerami Dia­men­towymikon­fer­encji są: Glob­al­Logic, Meta­pack, Tran­si­tion Tech­nolo­gies PSC.

Patronat Hon­orowy nad wydarze­niem objęli: Janusz Kubicki — Prezy­dent Miasta Zielona Góra,oraz Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego.

Kon­fer­encja w 100% non-​profit dla dev-​community orga­ni­zowana przez trzy mee­tupy z Zielonej Góry: DEV@ZG, JUG Zielona Góra oraz UX Zielona Góra. Part­nerem kon­fer­encji jest Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wpływy z biletów będą przez­nac­zone na cele chary­taty­wne, a Ty możesz wskazać orga­ni­za­cję, na którą chcesz przez­naczyć środki z Two­jego biletu.

Warto się pospieszyć, bo została tylko jedna trze­cia biletów!

Mamy dla Was kod raba­towy 50% na zakup biletu na kon­fer­encję – wymaga on jed­nak okaza­nia legi­t­y­macji przy rejes­tracji w dniu kon­fer­encji:
GreenfieldConf-​UZ-​Student-​Legitymacja-​Z8Mm

Serdecznie zapraszamy po bilety oraz więcej szczegółów na: http://​green​field​conf​.pl

Do zobaczenia na konferencji!

Orga­ni­za­torzy Green­field 2018

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr zimowy i cały rok aka­demick­i 2017 2018

15-​go kwiet­nia 2018 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2018/​19 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 15 maja br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

Ze względu na liczbę uczest­niczą­cych w Pro­gramie ośrod­ków aka­demic­kich, w ofer­cie pro­gramu zna­j­duje się ponad 500 kierunków i spec­jal­ności studiów.

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (plakat_rekrutacja20182019.pdf)plakat_rekrutacja20182019.pdf[ ]4419 kB