Koła naukowe

UZ​.NET

Koło Naukowe UZ​.NET jest orga­ni­za­cją stu­dencką dzi­ała­jącą na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Tem­atyka spotkań obe­j­muje zagad­nienia związane z tech­nolo­giami firmy Microsoft, oraz pogłębianie wiedzy branżowej z naciskiem na pro­gramowanie w tech­nologii .NET w szczegól­ności na plat­formy Win­dows 8 i Win­dows Phone, a także Kinect. Celem dzi­ałal­ności Koła jest przede wszys­tkim rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności jego członków, m.in. w zakre­sie pro­gramowa­nia, pro­jek­towa­nia, mod­e­lowa­nia i wdraża­nia aplikacji oraz tworzenia nowoczes­nych rozwiązań z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych narzędzi i języków dostar­c­zonych przez firmę Microsoft.

Dzi­ałal­ność Koła jest ele­mentem szer­szej współpracy WIEA z firmą Microsoft w ramach pro­gramu IT Acad­emy. Koło należy do pro­gramu aka­demick­iego IT Acad­emy firmy Microsoft, podob­nie jak ponad 50 innych grup na najważniejszych kra­jowych uczel­ni­ach. Pro­gram ten pozwala na współpracę z innymi gru­pami o zbliżonym pro­filu dzi­ała­nia. Władze i opiekunowie koła starają się (poza cyk­licznymi spotka­ni­ami) dzi­ałać na rzecz środowiska aka­demick­iego, orga­nizu­jąc takie wydarzenia jak Microsoft IT Aca­d­e­mic Day, Zielonogórski Dzień Tech­nologii, Code­camp, Game­camp oraz kon­fer­encje i szkole­nia tem­aty­czne. W kalen­darz cyk­licznych wydarzeń branżowych WIEA wpisała się kon­fer­encja IT Aca­d­e­mic Day (ITAD). Cykl kon­fer­encji infor­maty­cznych orga­ni­zowany na uczel­ni­ach w całej Polsce przez stu­den­tów z Grup .Net i Grup IT.

Przed­staw­iciele koła reprezen­tują nasz Wydział oraz Uczel­nię w kra­jowych i ogól­noświa­towych konkur­sach. Od 2011 roku zespoły składa­jące się z członków koła biorą czynny udział w m.in. w konkur­sie Imag­ine Cup (ogól­noświa­towy, wieloetapowy konkurs tech­no­log­iczny dla stu­den­tów orga­ni­zowany przez firmę Microsoft). W edy­cji konkursu Microsoft Imag­ine Cup 2014 zespół przed­staw­icieli koła zajął 9 miejsce na 37 zespołów z kra­jowych uczelni. Ponad to członkowie koła biorą udział w innych rywal­iza­c­jach grupowych, np. Night of The Liv­ing Devs (24 godzinny mara­ton pro­gramisty­czny) oraz pro­jek­tach (Szkoła Nowych Tech­nologii, Win­dows Stu­dent Trainer, prak­tyki w fir­mie Microsoft). W roku aka­demickim 2014/​15, członkowie koła brali akty­wny udział w Meta­Pack IT Acad­emy. W bieżą­cym roku wiedzę kierunk­ową planu­jemy posz­erzać w ramach zajęć Akademii ADB.

Akty­wność Koła została uhonorowana wyróżnie­niem JM Rek­tora UZ pod­czas Inau­gu­racji Roku Aka­demick­iego 2014/​2015.

Nagroda JM Rektora UZ dla koła UZ.NET

O dzi­ałal­ności koła infor­mowała także prasa:

Artykuł w Gazecie Wyborczej Artykuł w Gazecie Lubuskiej

Prze­wod­niczący Koła: Dominik Marciniszyn

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Anna Pławiak-​Mowna (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Kamil Miel­carek (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do włączenia się w dzi­ałal­ność Koła!

Stu­denckie Koło Infor­matyki i Elek­tron­iki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Koło zostało powołane przez entuz­jastów elek­tron­iki i infor­matyki stosowanej. Motywacją do jego utworzenia była fas­cy­nacja możli­woś­ci­ami, jakie daje współczesna tech­nolo­gia mikroelek­tron­iki pro­gramowal­nej, komu­nika­cyjnej, radioiden­ty­fikacji oraz sterowa­nia. Członkowie Koła real­izują własne pro­jekty, przy wspar­ciu mery­to­rycznym, sprzę­towym i finan­sowym ze strony UZ. Założy­ciele Koła przyjęli za cel rozwi­janie wiedzy i umiejęt­ności prak­ty­cznych w zakre­sie stosowa­nia opro­gramowa­nia inżynier­skiego wspo­ma­ga­jącego pro­jek­towanie urządzeń elek­tron­icznych a także w zakre­sie prak­ty­cznego wykony­wa­nia urządzeń różnej skali złożoności, stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, radioko­mu­nikacji bliskiego zasięgu, tech­nik sterowa­nia i innych.
Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawuje dr inż. Woj­ciech Zając (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)
Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do włączenia się w ist­niejące pro­jekty lub zapro­ponowanie własnych!

Koło Naukowe „fan­tA­SIC” Stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

Koło fan­tA­SIC sku­pia pasjonatów zarówno pro­gramowa­nia aplikacji, sprzętu, jak i pro­jek­towa­nia oraz wykony­wa­nia urządzeń elek­trycznych. Głównym obszarem zain­tere­sowań są następu­jące kierunki:
 • zas­tosowanie języków opisu sprzętu w pro­jek­towa­niu sys­temów cyfrowych (VHDL, Verilog)
 • zas­tosowanie układów repro­gramowal­nych (głównie FPGA)
 • zin­te­growane pro­jek­towanie sprzętu i opro­gramowa­nia (m.in. Rasp­berry PI)
 • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji inter­ne­towych (PHP, C#, Java)
 • kryp­tolo­gia (zarówno kryp­tografia, jak i kryp­toanal­iza), his­to­ria, bez­pieczeństwo ser­wisów inter­ne­towych (m.in. pod kątem ataków typu XSS, SQL-​Injection)
 • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji z bazami danych (PHP, C#, Python, Java oraz MySQL, Post­gres, Oracle)
 • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji mobil­nych (Android/​Java, Windows/​C#)

Najbardziej znanym pro­jek­tem koła fan­tA­SIC jest pro­jekt „Inteligentny Dom”, który w roku 2010 został okrzyknięty hitem Fes­ti­walu Nauki, nato­mi­ast w 2011 został zaprezen­towany pod­czas Między­nar­o­dowego Pikniku Naukowego w Warsza­wie. W październiku 2012 członkowie Koła zaprezen­towali się w Łęknicy na Cyfrowym Miasteczku TVP. Pro­jekt był wielokrot­nie prezen­towany pod­czas licznych dni otwartych UZ, WIEA, spotkań z młodzieżą w 2013 oraz 2014 roku. W chwili obec­nej jest on dynam­icznie rozwi­jany o obsługę nowych funkcjon­al­ności, a także czu­jników (przyz­nane dofi­nan­sowanie przez Miasto Zielona Góra).
Członkowie koła rozwi­jają także swoje zain­tere­sowa­nia pod kątem opro­gramowa­nia urządzenia o nazwie „Rasp­berry PI”, które umożli­wia tworze­nie opro­gramowa­nia steru­jącego oraz mul­ti­me­di­al­nego. Zre­al­i­zowany pro­jekt umożli­wia sterowanie dio­dami LED za pomocą aplikacji dzi­ała­jącej na smart­fonie pod kon­trolą sys­temu Android poprzez Blue­Tooth.
Koło naukowe fan­tA­SIC szczegól­nie zaprasza osoby zain­tere­sowane tem­atyką pro­gramowa­nia pod kątem hard­ware (repro­gramowalne układy FPGA), a także soft­ware (zarówno języki pro­gramowa­nia niskiego poziomu, takie jak C/​C++, Assem­bler, jak i wysok­iego poziomu – C#, Python, TCL). Najważniejsza jest pasja do dziedziny, w której chcemy się rozwi­jać, nato­mi­ast cała reszta „przyjdzie sama”, dzięki wspar­ciu miłych i wyrozu­mi­ałych opiekunów, jak i członków koła.
Serdecznie zapraszamy osoby zain­tere­sowane — gwaran­tu­jemy rozwój oso­bisty, pełne wyzwań pro­jekty oraz liczne prezen­tacje i pokazy!


Opiekunem Koła jest:

 • dr inż. Michał Doligal­ski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do uczest­niczenia w kole!

Pro­jekt TRUCK

Pro­jekt „TRUCK” został wymyślony przez dr inż. Pio­tra Mroza w 2009 roku. Jego celem miało być zwięk­sze­nie atrak­cyjności prowad­zonych zajęć oraz możli­wość real­iza­cji ciekawych pokazów pod­czas „Fes­ti­walu Nauki”, „Salonu Maturzys­tów” i innych pro­mocji Uni­w­er­sytetu, Wydzi­ału lub Insty­tutu. Pomysłem udało się zarazić kierown­ictwo firmy MAX Elek­tronik, która przekazała nam w lutym 2010 roku zestaw samo­chodu SCA­NIA. Aby mógł on dzi­ałać niezbędne było wyposaże­nie go w elek­tron­ikę. Układy steru­jące pojaz­dem zostały wyko­nane przez stu­den­tów w ramach pracy dyplo­mowej oraz zajęć lab­o­ra­to­ryjnych i pro­jek­tów. Po zaprezen­towa­niu pomysłu i dzi­ała­nia samo­chodu kierown­ictwu Wielkopol­skiego Odd­zi­ału SCA­NIA i Zielonogórskiego Ser­wisu SCANII otrzy­mal­iśmy naczepę, która zwięk­szyła atrak­cyjność naszych pokazów oraz możli­wości rozbu­dowy zestawu. Obec­nie dys­ponu­jemy ciąg­nikiem i naczepą.

Szczegóły pow­stawa­nia mod­eli i ich rozbu­dowy można śledzić na stronie domowej projektu.

Opiekun koła:
dr inż. Piotr Mróz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej

Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej (KNCTP) zostało powołane w 2015 r. Patronem koła jest zielonogórska firma LUMEL S.A. www​.lumel​.com​.pl , która należy do czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów urządzeń automatyki prze­mysłowej oraz pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Koło sku­pia stu­den­tów wszys­t­kich kierunków studiów prowad­zonych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.

Główne cele dzi­ałal­ności KNCTP to:

 • zachę­canie stu­den­tów do poz­nawa­nia wiedzy technicznej,
 • rozwój zain­tere­sowań i umiejęt­ności członków koła m.in. w zakresie:
  • pro­jek­towa­nia i wykony­wa­nia urządzeń pomi­arowych i elek­tron­icznych: od pro­jektu kon­cep­cyjnego poprzez schemat elek­tryczny, pro­jekt płytki drukowanej PCB, opro­gramowanie do uruchami­a­nia final­nego i testowa­nia urządzenia,
  • posługi­wa­nia się aparaturą pomi­arową niezbędną do uruchami­a­nia i testowa­nia urządzeń pomi­arowych i elektronicznych,
  • pro­jek­towa­nia aplikacji infor­maty­cznych przez­nac­zonych do współpracy z aparaturą pomi­arową i sterującą,
 • inte­growanie środowiska stu­denck­iego WIEA,
 • orga­ni­zowanie szkoleń tem­aty­cznych m.in. w zakre­sie: pro­gramowa­nia współczes­nych mikrokon­trol­erów i układów peryfer­yjnych dla mikrokon­trol­erów, pro­jek­towa­nia schematów elek­trycznych urządzeń i płytek drukowanych.
 • ksz­tał­towanie umiejęt­ności samodziel­nego i zespołowego rozwiązy­wa­nia prob­lemów technicznych,
 • orga­ni­zowane prak­tyk stu­denc­kich i wycieczek tematycznych,
 • dzi­ała­nia na rzecz mod­ern­iza­cji treści pro­cesu dydaktycznego.

Członkowie KNCTP pod­czas wycieczki w fir­mie LUMEL S.A – sala sem­i­naryjna.

Członkowie KNCTP pod­czas wycieczki w fir­mie LUMEL S.A – linia pro­dukcji płytek drukowanych.

Spotka­nia członków KNCTP odby­wają się w sali 532 (A-​2), której wnętrze zostało zaaranżowane przez firmę LUMEL S.A.

Opiekunem koła jest dr inż. Leszek Fur­mankiewicz, pok. 512b, bud. A-​2 Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do dzi­ałal­ności w kole.

Warsz­taty z zakresu pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów Atmel AVR

W dniu 27 kwiet­nia 2016 w lab­o­ra­to­rium Tech­nik Mikro­pro­ce­sorowych Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki odbyło się pier­wsze szkole­nie w ramach warsz­tatów z zakresu pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów firmy Atmel serii AVR. Warsz­taty zostały zor­ga­ni­zowane przez Stu­denckie Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomiarowej.

Warsz­taty prowadzi Pan Sebas­t­ian Dudek, który jest doświad­c­zonym pro­gramistą w fir­mie LUMEL S.A. Bazę sprzę­tową stanowi sterownik firmy LUMEL wyposażony w mikrokon­troler ATmega128. Pod­czas pier­wszego spotka­nia stu­denci poz­nali środowisko Atmel Stu­dio 7, zasady obsługi pro­gram­a­torów AVR ISP oraz przy­go­towali aplikacje steru­jące por­tami mikrokon­trol­era, real­izu­jące opóźnienia cza­sowe z wyko­rzys­taniem bib­liotek i prz­er­wań od timerów. Pro­gramy zostały przetestowane za pomocą symu­la­tora, a następ­nie przesłane za pomocą pro­gram­a­torów do pamięci sterown­ika. W warsz­tat­ach wzięło udział 18 stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.

Kurs na Uprawnienia Elektryczne

Koło Naukowe Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej (KNCTP) zor­ga­ni­zowało kurs „Uprawnienia Elek­tryczne w zakre­sie G1 – Eksploat­acja, który odbył się w dniu 21.12.2016 r. w Zielonej Górze.

Kurs został dofi­nan­sowany ze środ­ków przez­nac­zonych na dzi­ałal­ność kół naukowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W tym wydarze­niu uczest­niczyło 10 członków KNCTP. Kurs zakończył się egza­minem ust­nym, po którym stu­denci otrzy­mali państ­wowe świadectwo kwal­i­fikacji. Świadectwo kali­fikacji jest ważne 5 lat i pozwala na wykony­wanie prac w urządzeni­ach, insta­lac­jach, sieci­ach elek­troen­er­gety­cznych wyt­warza­ją­cych, przetwarza­ją­cych i zuży­wa­ją­cych energię elek­tryczną o napię­ciu nie wyższym niż 1kV, w zakre­sie: obsługi, kon­serwacji, remon­tów, mon­tażu i prac kontrolno-​pomiarowych.

Uzyskane przez stu­den­tów uprawnienia elek­tryczne poz­wolą w szer­szym zakre­sie korzys­tać z możli­wości zdoby­wa­nia doświad­czenia pod­czas prak­tyk zawodowych lub pod­czas staży w zakładach pracy.

Świadectwa kwal­i­fikacji wręczył stu­den­tom Pan Dar­iusz Tront – Kierownik Dzi­ału Roz­woju Firmy LUMEL S.A, która jest patronem Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomiarowej.

Koło naukowe

Stu­denckie Koło Naukowe O2UZ

Dzi­ałal­ność koła ma na celu pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych zori­en­towanych na pro­gramowanie obiek­towe. Członkowie zaj­mują się pro­jek­towaniem i imple­men­tacją wielowarst­wowych sys­temów infor­maty­cznych, real­iza­cją sys­temów rozpros­zonych, wyt­warzaniem opro­gramowa­nia dla urządzeń mobil­nych oraz pro­jek­towaniem sys­temów skład­owa­nia i przetwarza­nia danych w sys­temach chmurowych. Przed­staw­iciele koła ściśle współpracują z fir­mami branży IT real­izu­jąc pro­jekty pro­gramisty­czne oraz reprezen­tują wydział pod­czas różnego rodzaju dzi­ałań pro­mo­cyjnych. Przy współpracy z fir­mami przy­go­towują otwarte wykłady dla stu­den­tów, a także współor­ga­nizują kole­jne edy­cje konkursów programistycznych.

Główne obszary zainteresowań:

 • pro­jek­towanie i imple­men­tacja wielowarst­wowych sys­temów informatycznych,
 • real­iza­cja sys­temów rozproszonych,
 • rozwiąza­nia chmurowe,
 • wyt­warzanie opro­gramowa­nia dla urządzeń mobilnych,
 • sys­temy wbudowane,
 • sys­temy skład­owa­nia i przetwarza­nia danych,
 • imple­men­tacja rozwiązań sprzętowo-​programowych.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują dr inż. Tomasz Gratkowski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Jacek Tkacz (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe Robo­t­yki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego „RoboCraft„

Koło zostało zare­je­strowane w czer­wcu 2015 roku, a na miejsce spotkań i pracy obrało salę lab­o­ra­to­ryjną 304 w budynku A2. Członkowie koła to pasjonaci automatyki, robo­t­yki i infor­matyki. Wśród nich zna­j­dują się osoby pasjonu­jące się budową i pro­jek­towaniem włas­nych plat­form, wizją maszynową, czy też pro­gramowaniem i algo­ryt­mami sztucznej inteligencji.
Założe­niem dzi­ałal­ności koła jest:

 • posz­erzanie umiejęt­ności i wiedzy z zakresu robo­t­yki prze­mysłowej i mobilnej;
 • rozwój włas­nych zain­tere­sowań poprzez pracę nad autorskimi projektami;
 • wzbo­ga­canie zasobów dydaktyczno-​naukowych wydzi­ału poprzez rozwi­janie stanowisk lab­o­ra­to­ryjnych o nowe funkcjonalności;
 • udział w wydarzeni­ach związanych z robo­t­yką (kon­fer­encje, warsz­taty, fes­ti­wale oraz konkursy);

W prze­ciągu pier­wszego roku dzi­ałal­ności członkowie koła zajęli 3 miejsce w ogólnopol­s­kich zawodach robo­t­yki „Krakro­bot 2016″ orga­ni­zowanych przez Naukowe Koło Robo­t­yki i Sztucznej Inteligencji Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Wśród prze­ci­wników można wymienić koła z ośrod­ków naukowych takich jak: Akademia Górniczo-​Hutnicza, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Politech­nika Biało­s­tocka czy też Politech­nika Poznańska.


Opiekun koła: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ. (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Koło Naukowe Dev&Games

Koło Naukowe Dev&Games dzi­ała­jące na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest społecznoś­cią pasjonatów pro­gramowa­nia – choć nie tylko — chcą­cych rozwi­jać swoje umiejęt­ności poprzez tworze­nie, pro­jek­towanie i rozwi­janie gier kom­put­erowych. Na spotka­ni­ach orga­ni­zowanych przez stu­den­tów poruszane są m. in. tem­aty związane z tworze­niem gier za pomocą takich środowisk jak Unity, Con­struct 2 oraz tech­nologii .NET. Zespół pozostaje także otwarty na inne tech­nolo­gie, bowiem obszar zas­tosowań infor­matyki związany z tworze­niem gier kom­put­erowych jest obec­nie niezwykle innowa­cyjny.
Głównym celem Koła Naukowego Dev&Games jest zbu­dowanie społeczności, która jest gotowa i nie boi się pode­j­mowa­nia wyzwań mając wzgląd na swoją przyszłość. Członkowie KN Dev&Games mają możli­wość pogłębia­nia swo­jej wiedzy oraz zdoby­wa­nia doświad­czenia zawodowego poprzez udział w dużych imprezach o tem­atyce pro­gramisty­cznej. Spośród nich wyróż­nia się tech­no­log­iczny konkurs Imag­ine Cup o zasięgu między­nar­o­dowym orga­ni­zowanym przez firmę Microsoft oraz Night of The Liv­ing Devs, czyli 24-​godzinny mara­ton pro­gramisty­czny.
Członkowie koła akty­wnie włączają się w życie Wydzi­ału, biorąc udział w Fes­ti­walu Nauki, a także w Dni­ach Otwartych Wydzi­ału.

Opiekę nad społecznoś­cią sprawuje dr. Inż. Marek Saw­er­wain (e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).
Prze­wod­niczący koła: Dawid Kuźmiński

Zapraszamy wszys­t­kich bardzo serdecznie do włączenia się do społeczności Koła Naukowego Dev&Games!

Koło Naukowe SMART

Celem dzi­ałal­ności Koła SMART jest przełoże­nie pasji stu­den­tów na prak­ty­czne real­iza­cje, które wpisują się w coraz pop­u­larniejszy trend inteligent­nych rozwiązań. Dlat­ego też na co dzień pracu­jemy z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych układów, takich jak Arduino, ESP, Rasp­berry Pi czy FPGA, które łączą wiedzę teo­re­ty­czną i prak­ty­czną naszych zain­tere­sowań. Nie boimy się staw­iać swoich celów wysoko, nie straszne nam aplikacje inter­ne­towe napisane we wszys­t­kich aktu­al­nych językach pro­gramowa­nia, takich jak PHP, Java bądź C#. Nasze koło posi­ada bogatą bazę sprzę­tową, a pro­jekty real­i­zowane przy wspar­ciu Koła spotkały się z bardzo dużym zain­tere­sowaniem, czego dowo­dem są liczne pokazy (m.in. pod­czas Między­nar­o­dowego Pikniku Naukowego w Warsza­wie, Fes­ti­wali Nauki, Dni Wojew­ództwa Lubuskiego, Miasteczka Cyfrowego TVP) czy przyz­nane wyróżnienia i granty (pro­jekt „Inteligentny Dom” został uznany „Hitem Fes­ti­walu Nauki” wg Radia Index i uzyskał dofi­nan­sowanie Miasta Zielona Góra, z kolei pro­jekt „Energy Mon­i­tor” jest real­i­zowany we współpracy z niemiecką firmą CAB Ger­many Ltd).

Obszary zain­tere­sowań Koła:

 • Inteligentne rozwiąza­nia z wyko­rzys­taniem plat­form typu Arduino, ESP, Rasp­berry Pi, układów repro­gramowal­nych (głównie FPGA).
 • Nowoczesne pro­jek­towanie aplikacji inter­ne­towych oraz mobil­nych (np. Android) z zas­tosowaniem efek­ty­wnych tech­nologii (PHP, C#, Java, Python/​Django, C++).
 • Bez­pieczeństwo danych (fire­walle, anty­wirusy, back­upy, kryp­toanal­iza, hacking).
 • Wspar­cie w real­iza­cji prak­ty­cznych rozwiązań typu „Inteligentny dom”, mobilny czyt­nik RFID, inteligentny sys­tem zarządza­nia energią, pro­to­typ „łazika marsjańskiego”.

Opiekę nad dzi­ałal­noś­cią Koła sprawują: dr inż. Grze­gorz Bazy­dło (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.), dr hab inż. Remigiusz Wiśniewski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.) oraz dr inż. Grze­gorz Łabiak (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Koła: smart​.iee​.uz​.zgora​.pl