Koła naukowe

Koło fan­tA­SIC sku­pia pasjonatów zarówno pro­gramowa­nia aplikacji, sprzętu, jak i pro­jek­towa­nia oraz wykony­wa­nia urządzeń elek­trycznych. Głównym obszarem zain­tere­sowań są następu­jące kierunki:
  • zas­tosowanie języków opisu sprzętu w pro­jek­towa­niu sys­temów cyfrowych (VHDL, Verilog)
  • zas­tosowanie układów repro­gramowal­nych (głównie FPGA)
  • zin­te­growane pro­jek­towanie sprzętu i opro­gramowa­nia (m.in. Rasp­berry PI)
  • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji inter­ne­towych (PHP, C#, Java)
  • kryp­tolo­gia (zarówno kryp­tografia, jak i kryp­toanal­iza), his­to­ria, bez­pieczeństwo ser­wisów inter­ne­towych (m.in. pod kątem ataków typu XSS, SQL-​Injection)
  • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji z bazami danych (PHP, C#, Python, Java oraz MySQL, Post­gres, Oracle)
  • pro­jek­towanie oraz wyko­nanie aplikacji mobil­nych (Android/​Java, Windows/​C#)

Najbardziej znanym pro­jek­tem koła fan­tA­SIC jest pro­jekt „Inteligentny Dom”, który w roku 2010 został okrzyknięty hitem Fes­ti­walu Nauki, nato­mi­ast w 2011 został zaprezen­towany pod­czas Między­nar­o­dowego Pikniku Naukowego w Warsza­wie. W październiku 2012 członkowie Koła zaprezen­towali się w Łęknicy na Cyfrowym Miasteczku TVP. Pro­jekt był wielokrot­nie prezen­towany pod­czas licznych dni otwartych UZ, WIEA, spotkań z młodzieżą w 2013 oraz 2014 roku. W chwili obec­nej jest on dynam­icznie rozwi­jany o obsługę nowych funkcjon­al­ności, a także czu­jników (przyz­nane dofi­nan­sowanie przez Miasto Zielona Góra).
Członkowie koła rozwi­jają także swoje zain­tere­sowa­nia pod kątem opro­gramowa­nia urządzenia o nazwie „Rasp­berry PI”, które umożli­wia tworze­nie opro­gramowa­nia steru­jącego oraz mul­ti­me­di­al­nego. Zre­al­i­zowany pro­jekt umożli­wia sterowanie dio­dami LED za pomocą aplikacji dzi­ała­jącej na smart­fonie pod kon­trolą sys­temu Android poprzez Blue­Tooth.
Koło naukowe fan­tA­SIC szczegól­nie zaprasza osoby zain­tere­sowane tem­atyką pro­gramowa­nia pod kątem hard­ware (repro­gramowalne układy FPGA), a także soft­ware (zarówno języki pro­gramowa­nia niskiego poziomu, takie jak C/​C++, Assem­bler, jak i wysok­iego poziomu – C#, Python, TCL). Najważniejsza jest pasja do dziedziny, w której chcemy się rozwi­jać, nato­mi­ast cała reszta „przyjdzie sama”, dzięki wspar­ciu miłych i wyrozu­mi­ałych opiekunów, jak i członków koła.
Serdecznie zapraszamy osoby zain­tere­sowane — gwaran­tu­jemy rozwój oso­bisty, pełne wyzwań pro­jekty oraz liczne prezen­tacje i pokazy!


Opiekunem Koła jest:

  • dr inż. Michał Doligal­ski (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych do uczest­niczenia w kole!