Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich zna­j­duje sę w Budynku Dydak­ty­cznym A-​2, pokój 215

Godziny otwar­cia (oraz inne aktu­alne infor­ma­cje) zna­j­dują się na „tabl­icy ogłoszeń” poniżej.

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:

dr inż. Artur Gra­macki
tel.: 68 328 7345
e-​mail: prak­tykiwiea​.uz​.zgora​.pl
(prefer­owany jest kon­takt e-​mailowy)

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie w Biurze ds. Prak­tyk Studenckich.

W wyjątkowych sytu­ac­jach, po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym lub mailowym, można je wysłać lis­townie na adres:

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Ter­mi­narz prak­tyk oraz lista doku­men­tów do pobra­nia

Lp. Treść Ter­min
1

Składanie kom­pletu praw­idłowo wypełnionych oraz
pod­pisanych przez zakład pracy dokumentów.:

 1. Skierowanie na prak­tykę zawodową
 2. Porozu­mie­nie między uczel­nią a zakła­dem pracy
 3. Oświad­cze­nie stu­denta o ubez­piecze­niu oso­bistym od NW

LUB

 1. Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej
 2. Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu studenta

LUB

 1. Podanie o prze­sunię­cie praktyki
do 30 czer­wca br.
(ale nie później niż 2 tygod­nie
przed planowanym ter­minem
rozpoczę­cia praktyki)
2 Zwrot praw­id­owo wypełnionych oraz pod­pisanych
przez zakład pracy dzi­en­ników prak­tyk do zaliczenia
do 10 października br.
(ale nie później niż 2 tygod­nie
po ter­minie
zakończenia prak­tyki)
3 Zal­icze­nie prak­tyk — wpis do indeksu

zgod­nie z tabelą w
„Reg­u­laminie prak­tyk stu­denc­kich”
zamieszc­zonym na dole strony

Uwagi:

 1. Skierowanie oraz porozu­mie­nie należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia archi­walne są przekreślone.

Data ogłoszenia Treść
05-​07-​2017

Ostatni w tym semes­trze ter­min dyżuru w sprawie prak­tyk zawodowych to:

06.07.2017 (czwartek) w godz­i­nach 10:3011:30

Tego dnia możliwe będzie już tylko:

 • odbieranie pod­pisanych wcześniej dokumentów,
 • składanie doku­men­tów wyma­ganych do zal­iczenia prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej.

Nie będę już przyj­mował żad­nych nowych „Skierowań” oraz „Porozumień”.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

02-​07-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

04.07.2017 (wtorek) w godz­i­nach 17:0018:00

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

27-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

29.06.2017 (czwartek) w godz­i­nach 15:3016:30

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

22-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to:

25.06.2017 (niedziela), w godz­i­nach 14:0015:00,

26.06.2017 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 15:3016:30

oraz

27.06.2017 (wtorek) w godz­i­nach 16:0017:00

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Infor­ma­cja powyższa jest też na stronie:

http://www.uz.zgora.pl/~agramack

16-​06-​2017

Najbliższy ter­min, kiedy możliwe będzie składanie doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk to: 19.06.2017 (poniedzi­ałek), w godzinach

9:0011:00

oraz

18:0019:30.

Bardzo proszę, aby nie przynosić mi doku­men­tów, które są niekom­plet­nie wypełnione (WSZYS­TKIE wykrop­kowane miejsca muszą być uzu­pełnione). „Porozu­mie­nie” oraz „Skierowanie” MUSZĄ być dostar­c­zone w dwóch kopi­ach. „Oświad­cze­nie o NW” wystar­czy jeden egzemplarz.

Proszę NIE przy­chodzić z doku­men­tami w innych ter­mi­nach. Kole­jne ter­miny spotkań podam w poniedzi­ałek 19-​06-​2017.

06-​06-​2017

W dni­ach od 11.06.2017 do 14.06.2017 włącznie będę nieobecny na Uczelni (wyjazd służbowy).

W sprawie składania/​odebrania/​weryfikacji doku­men­tów doty­czą­cych prak­tyk sugeruję w pier­wszej kole­jności kon­takt mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

09-​02-​2017

Stu­denci, którzy nie pojaw­ili się doty­chczas po wpis z prak­tyk zawodowych mogą go uzyskać 11.02.2017 (sob­ota) w godz­i­nach od 16:00 do 17:00 oraz 13.02.2017 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach od 11:00 do 11:45, sala 310 A-​2.

Podane wyżej ter­miny są już abso­lut­nie ostate­czne. Innych ter­minów NIE BĘDĘ JUŻ WYZ­NACZAŁ. Kole­jne wpisy będą możliwe dopiero PO ROZPOCZĘ­CIU NOWEGO SEMES­TRU.

04-​02-​2017

Stu­denci, którzy nie pojaw­ili się doty­chczas po wpis z prak­tyk zawodowych mogą go uzyskać 07.02.2017 (wtorek), w godz­i­nach od 16:30 do 17:30, sala 310 A-​2

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokol­wiek. Proszę nie przy­chodzić w innych terminach.

02-​02-​2017

Wpisy zal­iczeń z prak­tyk zawodowych: sobota(04.02.2017), w godz­i­nach od 14:45 do 16:00, pokój 310 A-​2.

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokol­wiek. Proszę nie przy­chodzić w innych terminach.

30-​01-​2017

Wpisy do indeksu (prak­tyki zawodowe): środa (01.02.2017), godz­ina 10:00, pokój 310 A-​2.

Nie jest konieczna oso­bista obec­ność. Indeks możne przynieść ktokolwiek.

21-​11-​2016

Poniżej podaję ter­miny kon­tak­towe. Obow­iązują one do odwołania.

 • czwartki, od godziny 12:00 do godziny 12:45, pokój 215-​A2 lub 310-​A2
 • soboty: zjazdy „WIEA-​NST N” na stu­di­ach nies­tacjonarnych, od godziny 15:20 do godziny 16:10, pokój 215-​A2 lub 310-​A2.

Zale­cam, aby w sprawach pil­nych wcześniej umówić się na spotkanie drogą mailową: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

22-​10-​2016

Do dnia dzisiejszego sporo stu­den­tów nie rozliczyło się jeszcze z odbytej prak­tyki. Bardzo proszę o jak najszyb­sze załatwie­nie tej sprawy (ter­min ostate­czny: 04.11.2016). Po tym ter­minie wszelkie niero­zlic­zone prak­tyki będę zmus­zony trak­tować jako niebyłe. Dla stu­denta będzie to skutkowało tym, że w najbardziej pesymisty­cznej wer­sji będzie musiał odbyć obow­iązkową prak­tykę zawodową jeszcze raz.

27-​06-​2015

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na ostatni tydzień czerwca:

środa, czwartek (29.06.2016, 30.06.2016): od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

piątek (01.07.2016): od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2. Tego dnia możliwy będzie TYLKO odbiór pod­pisanych wcześniej doku­men­tów. Nowe doku­menty nie będą już przyjmowane.

26-​06-​2016

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na najbliższy tydzień:

poniedzi­ałek (27.06.2016), od godziny 10:00 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

wtorek (28.06.2016), od godziny 9:30 do godziny 11:00, pokój 310 A-​2

UWAGA! Zmi­ana ter­minu dyżuru we wtorek (28.06.2016): będę dostępny od godziny 9:00 do godziny 9:45 oraz od godziny 12:00 do godziny 12:45. Za zmi­anę przepraszam.

Ter­miny dyżurów na pozostałe dni tygod­nia zostaną podane we wtorek (28.06.2016)

Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności związane z prak­tykami należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2016.

17-​06-​2016

Poniżej podaję ter­miny dyżurów na najbliższy tydzień:

poniedzi­ałek, środa, czwartek (20.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016), od godziny 10:00 do godziny 12:00, pokój 310 A-​2

wtorek (21.06.2016), od godziny 9:00 do godziny 10:00, pokój 310 A-​2

07-​05-​2016

Proszę, aby nie czekać do ostat­niej chwili z for­mal­noś­ci­ami związanymi z prak­tykami zawodowymi. Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2016. Osoby, które do tego czasu nie złożą wyma­ganych doku­men­tów powinny liczyć się z tym, że będą zmus­zone do odby­cia obow­iązkowej prak­tyki w przyszłym roku, ze wszys­tkimi tego kon­sek­wenc­jami.

Do dnia dzisiejszego zaled­wie kilku stu­den­tów dostar­czyło wszys­tkie wyma­gane doku­menty.

W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WIEA (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

16-​10-​2015

Do dnia dzisiejszego wielu stu­den­tów nie rozliczyło się jeszcze z odbytej prak­tyki. Bardzo proszę o jak najszyb­sze załatwie­nie tej sprawy (ter­min ostate­czny: 15.11.2015). Po tym ter­minie wszelkie niero­zlic­zone prak­tyki będę zmus­zony trak­tować jako niebyłe. Dla stu­denta będzie to skutkowało tym, że w najbardziej pesymisty­cznej wer­sji będzie musiał odbyć obow­iązkową prak­tykę zawodową jeszcze raz.

07-​10-​2015

Proszę zwró­cić uwagę, że pojaw­iła się nowa wer­sja Dzi­en­nika Prak­tyk. Na ostat­niej stronie zna­j­duje się Anki­eta Oceny Prak­tyki. Po zakońc­zonej prak­tyce anki­etę powinien wypełnić przed­staw­iciel Zakładu Pracy. Bardzo proszę, aby w cza­sie wypeł­ni­a­nia Dzi­en­nika zwró­cić uwagę w Zakładzie Pracy na tą anki­etę (aby nie została pominięta).

Stu­denci, którzy zdążyli już przynieść mi wypełnione Dzi­en­niki Prak­tyk bardzo proszę o ponowne udanie się do Zakładów Pracy i poprosze­nie o wypełnie­nie anki­ety. Anki­etę należy wów­czas donieść mi w możli­wie najkrót­szym czasie.

26-​06-​2015 Doku­menty doty­czące prak­tyk można składać:
 • niedziela, 28.06.2015, w godz­i­nach 12:0013:00
 • poniedzi­ałek, 29.06.2015, w godz­i­nach 10:0011:00

We wtorek, 30.06.2015 w godz­i­nach 17:0018:00 (TYLKO PO POŁUD­NIU) będzie można ode­brać doku­menty, które zostaną złożone w niedzielę oraz poniedzi­ałek jak wyżej.

02-​06-​2015 Przy­pom­i­nam, że wszelkie for­mal­ności związane z prak­tykami zawodowymi należy załatwić w nieprzekraczal­nym ter­minie do 30.06.2015. Osoby, które do tego czasu nie złożą wyma­ganych doku­men­tów muszą liczyć się z tym, że będą zmus­zone do odby­cia wyma­ganej prak­tyki w przyszłym roku, ze wszys­tkimi tego kon­sek­wenc­jami.
25-​04-​2015 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w poniedzi­ałki w godz­i­nach 11:0012:00 oraz w czwartki w godz­i­nach 9:3010:30.
W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WEIT (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).
04-​02-​2015 Stu­den­tów ze studiów dzi­en­nych, którzy chcą dostać wpis do karty egza­m­i­na­cyjnej zapraszam 09.02.2015 (poniedzi­ałek) w godz­i­nach 10:0013:00. Nie wymagam oso­bis­tej obec­ności, kartę wraz z indek­sem może przynieść ktokol­wiek. Ważne: przed Sdoko­naniem wpisu muszę mieć też obow­iązkowo wgląd do indeksu.
04-​02-​2015

Stu­den­tów ze studiów zaocznych, którzy chcą dostać wpis do karty egza­m­i­na­cyjnej zapraszam 15.02.2015 (niedziela) w godz­i­nach 9:0011:00. Nie wymagam oso­bis­tej obec­ności, kartę wraz z indek­sem może przynieść ktokol­wiek. Ważne: przed doko­naniem wpisu muszę mieć też obow­iązkowo wgląd do indeksu.

02-​11-​2014

Z uwagi na to, że niemal wszyscy stu­denci rozliczyli się już z odby­tych prak­tyk zawodowych w roku aka­demickim 2013/​2014, biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich bedzie nieczynne do odwołania.

W sprawach pil­nych proszę kon­tak­tować się bezpośred­nio z opiekunem prak­tyk na WEIT (dr inż. Artur Gra­macki) lub za pośred­nictwem jego poczty elek­tron­icznej (Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.).

02-​10-​2014 Z początkiem nowego roku aka­demick­iego biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w poniedzi­ałki oraz we wtorki w godz­i­nach 11:0012:00.
01-​09-​2014 Dnia 03.09.2014 (środa) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie nieczynne.
14-​08-​2014 Stu­den­tów, którzy mają bardzo pilne sprawy związane ze swoimi prak­tykami zapraszam również w poniedzi­ałek 18-​08-​2014 w godz­i­nach 10:0011:00.
14-​08-​2014 Po prz­er­wie urlopowej biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorki oraz środy w godz­i­nach 10:0011:00.
20-​06-​2014 Nor­mal 0 21 false false false PL X-​NONE X-​NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wszelkie sprawy doty­czące prak­tyk stu­denc­kich będzie można załatwiać TYLKO do 15-​07-​2014. Po tym ter­minie będzie to prak­ty­cznie niemożliwe. Stu­den­tów, którzy cią­gle mają tą sprawę nieureg­u­lowaną proszę o niezwlekanie z tym do ostat­niej chwili. Pro­ces załatwia­nia prak­tyki często trwa parę tygodni.
15-​06-​2014 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorki oraz środy w godz­i­nach 10:3012:00
23-​05-​2014 Dnia 28-​05-​2014 (środa) biuro ds. prak­tyk będzie nieczynne. Zapraszam 27-​05-​2014 (wtorek) w godz­i­nach 10:3012:00.
22-​05-​2014 Pod­czas zjazdu na stu­di­ach nies­tacjonarnych dnia 24-​05-​2014 (sob­ota) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w godz­i­nach 16:0017:30.
09-​05-​2014 Pod­czas zjazdu na stu­di­ach nies­tacjonarnych dnia 10-​05-​2014 (sob­ota) biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w godz­i­nach 16:0017:30.
19-​04-​2014

Ze względu na zmi­anę osoby pełniącej funkcję Prodziekana ds. Roz­woju (pełni ją obec­nie pan dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski) bardzo proszę o pobranie aktu­al­nego tek­stu Porozu­mienia.

Stu­denci, którzy mają już pod­pisane porozu­mie­nie przez zakład pracy, muszą je niestety wymienić na aktualne.

14-​04-​2014 W najbliższych tygod­ni­ach biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne w środy w godz­i­nach 10:3012:00 oraz w czwartki w godz­i­nach 9:3011:00. oraz we wtorki w godz­i­nach 10:3012:00
06-​04-​2014 W najbliższym tygod­niu biuro ds. prak­tyk stu­denc­kich będzie czynne we wtorek (0804-​2014) w godz­i­nach 9:0011:00 oraz w środę (0904-​2014) w godz­i­nach 11:0012:00.
02-​04-​2014 Spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące prak­tyk zawodowych dla stu­den­tów studiów dzi­en­nych.

W dniu 03.04.2014 (czwartek), o godzinie 10:50, w sali 115 A-​2 odbędzie się spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące prak­tyk zawodowych.

Spotkanie potrwa ok. 15 minut. Powinni pojawić się na nim stu­denci, którzy w bieżą­cym roku aka­demickim mają obow­iązek odby­cia prak­tyki zawodowej.
26-​02-​2014 Biuro ds. Prak­tyk stu­denc­kich nie ma na razie ustalonych reg­u­larnych godzin pracy. W sprawach pil­nych proszę o kon­takt tele­fon­iczny lub (opcja prefer­owana) na adres mailowy Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Biuro zacznie być reg­u­larnie czynne na początku kwiet­nia, kiedy to de facto na Wydziale rusza pro­ce­dura orga­ni­zowa­nia prak­tyk zawodowych (odby­wają się one zwykle w okre­sie wakacyjnym).

Reg­u­lamin prak­tyk stu­denc­kich

I. Cel i charak­ter praktyki

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego orga­nizuje prak­tyki stu­denckie o charak­terze zawodowym przewidziane w planach studiów i pro­gra­mach naucza­nia, oraz sprawuje nadzór nad ich praw­idłowym prze­biegiem. Pod­sta­wowym celem prak­tyki jest przede wszys­tkim umożli­wie­nie wyko­rzys­ta­nia teo­re­ty­cznej wiedzy zdobytej pod­czas zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych na Wydziale i skon­fron­towa­nia jej z rzeczy­wistymi wyma­gani­ami staw­ianymi przez pracodawców.

Czy­taj więcej…