Prak­tyki zawodowe

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich zna­j­duje sę w Budynku Dydak­ty­cznym A-​2, pokój 215

Godziny otwar­cia (oraz inne aktu­alne infor­ma­cje) zna­j­dują się na „tabl­icy ogłoszeń” poniżej.

Infor­ma­cji doty­czą­cych prak­tyk udziela:

dr inż. Artur Gra­macki
tel.: 68 328 7345
e-​mail: prak­tykiwiea​.uz​.zgora​.pl
(prefer­owany jest kon­takt e-​mailowy)

Składanie doku­men­tów

Wszys­tkie doku­menty związane z prak­tyką zawodową należy składać oso­biś­cie w Biurze ds. Prak­tyk Studenckich.

W wyjątkowych sytu­ac­jach, po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym lub mailowym, można je wysłać lis­townie na adres:

Biuro ds. Prak­tyk Stu­denc­kich
Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Budynek Dydak­ty­czny /​A-​2,
ul. prof. Z. Szafrana 2,
65516 Zielona Góra

Ter­mi­narz prak­tyk oraz lista doku­men­tów do pobra­nia

Lp. Treść Ter­min
1

Składanie kom­pletu praw­idłowo wypełnionych oraz
pod­pisanych przez zakład pracy dokumentów.:

  1. Skierowanie na prak­tykę zawodową
  2. Porozu­mie­nie między uczel­nią a zakła­dem pracy
  3. Oświad­cze­nie stu­denta o ubez­piecze­niu oso­bistym od NW

LUB

  1. Podanie o zal­icze­nie prak­tyki na pod­stawie wykony­wanej pracy zawodowej
  2. Oświad­cze­nie o zatrud­nie­niu studenta

LUB

  1. Podanie o prze­sunię­cie praktyki
do 30 czer­wca br.
(ale nie później niż 2 tygod­nie
przed planowanym ter­minem
rozpoczę­cia praktyki)
2 Zwrot praw­id­owo wypełnionych oraz pod­pisanych
przez zakład pracy dzi­en­ników prak­tyk do zaliczenia
do 10 października br.
(ale nie później niż 2 tygod­nie
po ter­minie
zakończenia prak­tyki)
3 Zal­icze­nie prak­tyk — wpis do indeksu

zgod­nie z tabelą w
„Reg­u­laminie prak­tyk stu­denc­kich”
zamieszc­zonym na dole strony

Uwagi:

  1. Skierowanie oraz porozu­mie­nie należy dostar­czyć w 2 egzem­plarzach.

Reg­u­lamin prak­tyk stu­denc­kich

I. Cel i charak­ter praktyki

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego orga­nizuje prak­tyki stu­denckie o charak­terze zawodowym przewidziane w planach studiów i pro­gra­mach naucza­nia, oraz sprawuje nadzór nad ich praw­idłowym prze­biegiem. Pod­sta­wowym celem prak­tyki jest przede wszys­tkim umożli­wie­nie wyko­rzys­ta­nia teo­re­ty­cznej wiedzy zdobytej pod­czas zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych na Wydziale i skon­fron­towa­nia jej z rzeczy­wistymi wyma­gani­ami staw­ianymi przez pracodawców.

Czy­taj więcej…